Gönderen Konu: BMEKS - Bimeks Bilgi ??lem ve D?? Ticaret A.?.  (Okunma sayısı 1893 defa)

MAC-D

 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 946
  • Profili Görüntüle
  • BORSA TiLKiSi
Ynt: BMEKS - Bimeks Bilgi ??lem ve D?? Ticaret A.?.
« Yanıtla #5 : 13 Temmuz 2018, 23:36:37 »
Bimeks 0.13 0.14 aral???nda, yine ayn? devam ediyor, sab?rl? iseniz beklemeye zaman?n?z var ise olumlu olabilir...
Yazdiklar?m?z?n hiçbirisi Yat?r?m tavsiyesi de?ildir....

mesutsati

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 30
  • Profili Görüntüle
Ynt: BMEKS - Bimeks Bilgi ??lem ve D?? Ticaret A.?.
« Yanıtla #4 : 05 Temmuz 2011, 17:54:48 »
bu bimeks bizi yakt? yakt? bitirdi bakal?m halka arzdaki toplanan para 2 ceyrek kar?na nas?l yans?yacak öyle bir bask? varki ka??tta anlatamam ya sab?r ya settar diorum ba?kada bir ?ey demiyorum.
her keze bol kazanc

mesutsati

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 30
  • Profili Görüntüle
art?k bu ka??t hakk?nda yazmak laz?m
« Yanıtla #3 : 18 Mayıs 2011, 20:55:52 »
merhaba arkada?lar san?r?m kimsenin elinde yok bu ka??ttan ben hariç asla yalan yok
maliyet 4,84 aslada gocunmam beklerim sareder sonra c?kar?m cünkü hep daha önce beklemedi?im için kaybettim siz siz olun sab?r ta?? çaylayana kadar bekleyin ve beleyen dervi? mutlaka murad?na erer allah beklemeniz için sab?r versin hayal de?il dua edin
bu arada ilk hareketleri yapmaya ba?lad? hadi hay?rl?s?
mesut sat?

metrix75

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 9
  • Profili Görüntüle
Ynt: BMEKS - Bimeks Bilgi ??lem ve D?? Ticaret A.?.
« Yanıtla #2 : 29 Nisan 2011, 13:12:35 »
Yakt? Bu bimeks bizi,B?rak bu hisseden almay? ma?azadan al?? veri? dahi yapmam.
Firmayada aynen böyle mesaj att?m.Bana alttaki mesaj? geri gönderdiler.

Say?n .............Ben........,

Her ?eyden önce halka arz?m?za i?tirak ederek ortaklar?m?z aras?na kat?ld???n?z için te?ekkür ederiz.
Ülkemizde halka arzlar?n anlam? maalesef talep toplamaya kat?l?m ve i?lem görmeye ba?laman?n ard?ndan k?sa sürede sat?? verilerek ortakl?ktan ayr?l?nmas? ?eklinde alg?lan?yor.
Bimeks olarak gerek analist sunumlar?m?zda, gerek halka arz bas?n toplant?m?zda, gerekse de KAP'ta ilan olunan fiyat tespit raporu ve izahnamemizde ?irketimizin 2011-2015 hedeflerini aç?kça ortaya koyarak yat?r?m ve büyüme hamlemize vurguda bulunduk.
2011 y?l? içerisinde ma?aza adedimizi 36'dan 55'e ve faaliyet gösterece?imiz ?ehirleri de 19'dan 35 ile ç?karmay? hedefledi?imizi belirttik
Sat?? has?lat?nda da 2010 y?l?nda 303 Milyon TL olan cironun % 45 oran?nda bir büyüme rakam? yakalayarak yakla??k 440 Milyon TL'na ula?mas?n? hedefledi?imizi siz de?erli yat?r?mc?larla ve müstakbel hissedarlar?m?za ilan ettik.
Bimeks, 2011 y?l?n?n henüz 4.ay? sona ermeden Batman ilinde 41.ma?azas?n? faaliyete geçirerek ma?azalar?n bulundu?u il say?s?n? 22'ye ç?karm??t?r.
Bu y?l içerisinde 6 ma?aza açm?? ve sat?? alan?n? % 21 oran?nda artt?rm??t?r.
?irketimiz hissedarlar?na ticari ve finansal neticeleri ile faydal? olmay? hedef edinmi?tir.
Art?k hissedar? bulundu?unuz ?irketinizi de?erlendirirken son derece hareketli ve özellikle baz? hisse senetleri temelinde istikrars?z ve anlams?z hareketlerin gerçekle?ti?i al?? - sat?? i?lemlerini referans almaman?z? ümit ediyoruz.
Bimeks, sektöründe bir çok ticari ilklere ( al??veri? merkezlerinde ma?aza, organize teknoloji perakendecili?i, 2007 ve 2008 y?llar?nda en h?zl? büyüyen ?irket, geni? alan ve tek katta Türkiye'nin en büyük teknoloji ma?azas?, i? orta??na stok yönetimi mesuliyeti vermeyen franchise modeli, en sad?k mü?teri profili ( 2008 Helix ara?t?rma raporu ) ) imzas?n? koymu? bir yerli giri?imdir.
Ayr?ca 21 y?ll?k geçmi?i içerisinde ( halk arzdan da önce ) uluslararas? yat?r?mc?lar?n ilgisine mazhar olarak yabanc? ortak alan, ülkenin ilk kredi derecelendirme raporu olan, sermaye piyasalar?nda tahvil ve hisse ihrac? gerçekle?tiren ilk ve tek teknoloji perakendecisidir.

Fiyat istikrar?n? temin edici i?lemler konusunda ise, hissenin i?lem görmeye ba?laman?n ard?ndan 30 gün müddetince yap?lmas?n?n planland???na izahnamemizde de yer verilmi?tir.
SPK düzenlemeleri gere?ince fiyat istikrar?n? temin maksatl? i?lemler var ise dahi i?lemlerin niteli?i ve niceli?i hakk?nda KAP'ta ancak 30.günün sonunda duyuruda bulunulabilmektedir.

Bu nedenle bu sürenin sonunda yap?lacak duyuru ile bilgilendirilece?inizi belirtmek isteriz.

Sayg?lar?m?zlaBimeks Bilgi ??lem ve D?? Ticaret A.?.
Pay Sahipleri ile ?li?kiler Birimi
T : +90 216 542 62 00
F : +90 216 542 62 92
ir@bimeks.com.tr

:)@Metrix75

MAC-D

 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 946
  • Profili Görüntüle
  • BORSA TiLKiSi
BMEKS - Bimeks Bilgi ??lem ve D?? Ticaret A.?.
« Yanıtla #1 : 10 Nisan 2011, 20:26:00 »
BMEKS - Bimeks Bilgi ??lem ve D?? Ticaret A.?.

http://www.kap.gov.tr/yay/Sirket/sirket.aspx?sirketId=1520
Yazdiklar?m?z?n hiçbirisi Yat?r?m tavsiyesi de?ildir....