Gönderen Konu: BABAHIZIRLA BORSA SOHBETLER?  (Okunma sayısı 16928 defa)

BUMERANK

 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 2580
  • Profili Görüntüle
Ynt: BABAHIZIRLA BORSA SOHBETLER?
« Yanıtla #109 : 13 Aralık 2018, 12:22:13 »
Bazen, uzaklaşmak gerekir yakınlaşmak için...
 Bazen, hatırlamak gerekir hatırlanmak için...
 Bazen, ağlamak gerekir açılmak için...
 Bazen, anmak gerekir anılmak için...
 Bazen de susmak gerekir duymak için...
"F?s?ldayan sözlerdir f?rt?nay? getiren,
güvercin ayaklar?yla gelen dü?ünceler yönetir Dünyay?."

BUMERANK

 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 2580
  • Profili Görüntüle
Ynt: BABAHIZIRLA BORSA SOHBETLER?
« Yanıtla #108 : 25 Mart 2016, 16:37:03 »
ABD taraf?nda 2015 son çeyre?inin üçüncü kez revizyon edilen büyüme rakamlar? da bugün aç?kland?. Verinin beklentilerin üzerinde aç?klanmas?na ra?men, tatil nedeniyle piyasalar üzerindeki etkisini göremedik. ABD taraf?nda büyüme verilerinin olumlu olmas?na ra?men, dikkat çeken bir ba?ka ekonomik gösterge ise ?irket karlar?n?n bir önceki döneme göre %8.4 azalmas?. ?irket karlar?nda olu?an dü?ü? güçlü dolar?n kar marjlar?n? olumsuz yönde etkiledi?inin bir göstergesi olarak alg?lanabilir.
"F?s?ldayan sözlerdir f?rt?nay? getiren,
güvercin ayaklar?yla gelen dü?ünceler yönetir Dünyay?."

BUMERANK

 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 2580
  • Profili Görüntüle
Ynt: BABAHIZIRLA BORSA SOHBETLER?
« Yanıtla #107 : 25 Mart 2016, 07:56:00 »
TCMB dün piyasa beklentilerinin aksine faiz koridorunun üst band?nda 25 baz puanl?k indirim yapt?.  Analistler faiz karar?na ili?kin aç?klamalar?nda G3 merkez bankalar?n?n güvercin hareketleri sonras?nda dü?en oynakl?k nedeniyle koridorun üst band?nda indirime gidildi?ini ve ayn? indirimin alt band?nda yap?lmas? gerekti?ini de belirtiyorlar..Dolar, Merkez Bankas?'n?n faiz koridorunün üst ban?nda indirime gitmesiyle yükseldi. Bankalararas? piyasada karar öncesinde 2,88 seviyesinde olan dolar 2,8945'i gördü.

 Borsa ?stanbul, TCMB'nin faiz koridorunun üst band?nda 25 baz puanl?k indirim karar? ald???n? aç?klamas?n?n ard?ndan bir miktar tepki al?m? ile toparland?ktan sonra gelen sat??lar? kar??la?arak yatay seyre girse de gün sonuna do?ru gelen al?mlarla art?ya geçti.  Zay?f bir aç?l?? gerçekle?tiren ve en dü?ük 80.121 puan? gören BIST 100 Endeksi, tepki al?mlar? ile kar??la?t?.

80.500 civar?nda dengelenme çabas?na g?ren BIST 100, kapan??a  do?ru artan al?mlarla 81.000 puan seviyesinin üzerine ç?kt? ve günü  %1,21 art??la 81.358 puandan tamamlad?.

??lem hacmi 4.628.770.467 TL olarak gerçekle?ti.
 

"F?s?ldayan sözlerdir f?rt?nay? getiren,
güvercin ayaklar?yla gelen dü?ünceler yönetir Dünyay?."

BUMERANK

 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 2580
  • Profili Görüntüle
Ynt: BABAHIZIRLA BORSA SOHBETLER?
« Yanıtla #106 : 24 Mart 2016, 20:44:51 »
Yabanc? yat?r?mc?lar geçen hafta borsada hisse al?m? yapt?;

Yurt d???nda yerle?ik ki?ilerin hisse senedi stoku, geçen hafta yapt?klar? 174,5 milyon dolarl?k net al??la 47 milyar 79,9 milyon dolara yükseldi.
BIST 100 endeksi 18 Mart haftas?nda dolar baz?nda yüzde 4,55 de?er kazanm??t?.
"F?s?ldayan sözlerdir f?rt?nay? getiren,
güvercin ayaklar?yla gelen dü?ünceler yönetir Dünyay?."

BUMERANK

 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 2580
  • Profili Görüntüle
Ynt: BABAHIZIRLA BORSA SOHBETLER?
« Yanıtla #105 : 24 Mart 2016, 12:22:12 »
Dolarda hafif yükseli? var. Gözler Merkez Bankas?'n?n faiz karar?nda...
 Borsa, alt?n, petrol  ve dolar? yan yana koyup de?erlendirdi?im 10-20 y?ll?k bir periyoda bakt???mda borsa gene de çok aç?k ara önde görünüyor.  Evet borsa geçmi?te  sert ini?ler ya?am?? ama uzun vadede  do?ru seçilmi? hisse senetleriyle borsa hala aç?k ara önde. Alt?n da uzun vadede kazand?r?yor görünüyor. K?sa vadede dolar geçen y?l kazand?rmas?na ra?men yat?r?mc?n?n nakit olan bir de?eri elinde tutmas? zor.  Bunu ço?unlukla emlak gibi bir yat?r?mla de?erlendiriyor..Ama borsaya da gözü kapal? girmek do?ru de?il. Ka??tlar? geçmi?e dönük iyi okuyarak sa?lam hisselerde yat?r?m yapmak laz?m..
"F?s?ldayan sözlerdir f?rt?nay? getiren,
güvercin ayaklar?yla gelen dü?ünceler yönetir Dünyay?."

BUMERANK

 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 2580
  • Profili Görüntüle
Ynt: BABAHIZIRLA BORSA SOHBETLER?
« Yanıtla #104 : 24 Mart 2016, 08:16:34 »
Günayd?n arkada?lar....
Nakit yüzdenizi yüksek tutun diye s?k s?k uyar?yordum..Çünkü piyasalar?n  herhangi bir olay nedeniyle terse döndü?ünü daha önce s?k s?k ya?am??t?k..
Umar?m bunu dikkate alan arkada?lar olmu?tur...?imdi piyasalar?n son durumuna bir bakal?m..

Avrupa borsalar?n?n, Asya borsalar?ndaki a?a?? hareketin etkisiyle yeni güne dü?ü?le ba?lamalar? bekleniyor. IG analistleri FTSE 100'ün 41, Dax'?n 50 ve Cac-40'?n 28 puan dü?ü?le aç?laca??n? tahmin ediyorlar. ?u s?ralarda Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi düne göre yüzde 0,41 dü?ü?le 16930,85 puandan, Çin'de Shanghay Bile?ik Endeksi ise yüzde 0,91 kay?pla 2982,48 puandan i?lem görüyor.

ABD borsalar? günü dü?ü?le kapatt?

ABD'de New York borsas?nda endeksler günü dü?ü?le tamamlad?. Dow Jones endeksi 79,98 puan (yüzde 0,45) de?er kaybederek 17.502,59 puana, Standard & Poor's 500 endeksi 13,09 puan (yüzde
0,64) dü?ü?le 2.036,71 puana indi. Nasdaq Teknoloji endeksi ise 52,80 puan (yüzde 1,10) azalarak
4.768,86 puana geldi.

"F?s?ldayan sözlerdir f?rt?nay? getiren,
güvercin ayaklar?yla gelen dü?ünceler yönetir Dünyay?."

BUMERANK

 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 2580
  • Profili Görüntüle
Ynt: BABAHIZIRLA BORSA SOHBETLER?
« Yanıtla #103 : 23 Mart 2016, 22:49:35 »
Türkiye’nin de içinde bulundu?u Geli?mekte Olan Piyasalar Brüksel sald?r?lar?n?n etkisiyle bo?a piyasas? etkisini bir süreli?ine ertelemi? görünüyor.Türkiye’de gözlendi?i gibi yerel para cinsinden piyasalara yüksek miktarda para girmeye ba?lad??? bir s?rada bu olaylar?n meydana gelmesi de iyi olmad?.  Halbuki, Mart ba??ndan bu yana global fonlardan Geli?mekte olan piyasalara 6 milyar dolardan fazla taze paran?n girdi?i söyleniyordu.  Fakat, dev fonlar? endi?elendiren üç büyük korku var. Bunlar; 1- acaba Petrol fiyatlar? yeniden dü?ü?e geçer mi? 2- Çin piyasalar?nda o?u?abilecek balon endi?esi 3- Fed faiz art?racak m??

 Fed ve piyasalar hala kö?e kapmaca oynuyor. Ama  Fed de  küresel pani?in ekonomiyi yava?latmas?ndan çekiniyor. Geli?mekte olan piyasalar?n prim yapmas? bir anlamda Fed’in faiz art?rmas?n? da çabukla?t?rabilir.
 Çin balonu ve petrolün fiat? ise henüz muamma oldu?undan piyasalar uzun vadeli olarak önünü göremiyor.. Bu yüzden k?sa vadeli hatta günlük dü?ünmekte fayda var...

"F?s?ldayan sözlerdir f?rt?nay? getiren,
güvercin ayaklar?yla gelen dü?ünceler yönetir Dünyay?."

BUMERANK

 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 2580
  • Profili Görüntüle
Ynt: BABAHIZIRLA BORSA SOHBETLER?
« Yanıtla #102 : 23 Mart 2016, 11:16:34 »
Geli?en ülke borsalar? Fed yetkililerinin ?ahin aç?klamalar? ve petroldeki dü?ü?ün iyimserli?i azaltmas?yla 5 günlük art???n sonuna geldi.
Borsa ?stanbul'da ise 81000 seviyeleri kritik bir nokta haline geldi. Bu seviyenin alt?nda sat??lar?n gelmesi beklenebilir.

Yurtiçinde ise R?za Zerrab’?n Amerika’da yakalanmas?yla beraber özellikle Halkbank hisselerinde yo?un bir sat?? bask?s?yla güne ba?land?. Banka yönetiminin söz konusu tutuklamayla bankan?n bir ilgisinin olmad???n? aç?klamas? daha sonra gelmesine ra?men gün boyu bankac?l?k hisselerinde yo?un sat??lar gözlemlendi.

"F?s?ldayan sözlerdir f?rt?nay? getiren,
güvercin ayaklar?yla gelen dü?ünceler yönetir Dünyay?."

BUMERANK

 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 2580
  • Profili Görüntüle
Ynt: BABAHIZIRLA BORSA SOHBETLER?
« Yanıtla #101 : 22 Mart 2016, 11:06:33 »
Extrem yeni olaylar olmaz ise 2. seansda piyasa biraz yat??abilir.. Türkiye de hergün ya?anan  bu kadar büyük terör olaylar?ndan piyasalar etkilenmedi ama Belçika'da bir günlük terör piyasalar? çökertti. Gelde bu i?e sinirlenme..
Bu arada Avro Bölgesi'nde mart hizmet sektörü PMI 54,0 (Beklenti: 53,3 Önceki: 53,3) geldi...
"F?s?ldayan sözlerdir f?rt?nay? getiren,
güvercin ayaklar?yla gelen dü?ünceler yönetir Dünyay?."

BUMERANK

 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 2580
  • Profili Görüntüle
Ynt: BABAHIZIRLA BORSA SOHBETLER?
« Yanıtla #100 : 22 Mart 2016, 10:32:15 »
Zarrab'?n tutuklanmas? piyasalarda kar sat??? getirebilir. Baz? kamu hisselerinde sert dü?ü?ler olabilir ve genele yay?labilir.
Belçika'da ki patlamalar da bu dü?ü?ü art?r?c? etki olabilir.. Nakit yüzdelerini yüksek tutmakta fayda var..
"F?s?ldayan sözlerdir f?rt?nay? getiren,
güvercin ayaklar?yla gelen dü?ünceler yönetir Dünyay?."

BUMERANK

 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 2580
  • Profili Görüntüle
Ynt: BABAHIZIRLA BORSA SOHBETLER?
« Yanıtla #99 : 22 Mart 2016, 00:05:51 »
Borsa son 3-4 ay?n zirvelerinde...Avrupa borsalar?nda ise geri çekilmeler var..Baz? hisseler iyi pirimler yapt?. Bankalarda da iyi hareketler var.  Takibimdeki ?sctr de 2. seansda hareketlenme vard?.. Pgsus güçlü yükseli? trendini devam ettiriyor... Yukar? kesen hisselerden Vkgyo, Izmdc, deva, tknsa, alctl, enka göstergeleri olumlu hisselerden birkaç?.. 83.500 önemli bir direnç seviyesi..  Nakit oran?n? yüksek tutarak al sat yapmaya devam edilebilir..Dikkatli olmakta fayda var.Petrol  fiatlar?nda ise toparlanma var.. ABD den beklentiden kötü gelen ev sat??lar? ise dolar? kötü etkiledi. EUR/USD paritesi ise 1.1240 deste?ini koruyor.
"F?s?ldayan sözlerdir f?rt?nay? getiren,
güvercin ayaklar?yla gelen dü?ünceler yönetir Dünyay?."

BUMERANK

 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 2580
  • Profili Görüntüle
Ynt: BABAHIZIRLA BORSA SOHBETLER?
« Yanıtla #98 : 21 Mart 2016, 15:18:46 »
Yakla?an ABD seçimleri nedeniyle FED Geçen aral?k ay?ndaki aç?klamalar?na nazaran daha güvercin denilebilecek aç?klamalar?na devam ediyor.
Seçimlerden sonra ise bu temkinli yakla??mlar?n?n devam edip etmeyece?ini ise piyasalar?n gidi?at? tayin edecek..
"F?s?ldayan sözlerdir f?rt?nay? getiren,
güvercin ayaklar?yla gelen dü?ünceler yönetir Dünyay?."

BUMERANK

 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 2580
  • Profili Görüntüle
Ynt: BABAHIZIRLA BORSA SOHBETLER?
« Yanıtla #97 : 21 Mart 2016, 15:01:16 »
Bu Cmbtn ve Afyon da hareket gecikti...
Cmbtn da yasal dönem kar? olmas?na mukabik geçmi? dönem zararlar?na mahsub yap?ld???ndan kar?n da??t?lmamas? söz konusu. Buna ra?men geçmi? döneml zararlar? dü?ünüldü?ünde kara geçilmes olmas? bile ilerisi için umut verici...Biraz sab?r..
"F?s?ldayan sözlerdir f?rt?nay? getiren,
güvercin ayaklar?yla gelen dü?ünceler yönetir Dünyay?."

BUMERANK

 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 2580
  • Profili Görüntüle
Ynt: BABAHIZIRLA BORSA SOHBETLER?
« Yanıtla #96 : 21 Mart 2016, 14:46:12 »
Doas, Pgsus, aslan ve kartn da güzel hareketler izledik.. Biraz kar realizasyonu da yapt?k..

"F?s?ldayan sözlerdir f?rt?nay? getiren,
güvercin ayaklar?yla gelen dü?ünceler yönetir Dünyay?."

BUMERANK

 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 2580
  • Profili Görüntüle
Ynt: BABAHIZIRLA BORSA SOHBETLER?
« Yanıtla #95 : 18 Mart 2016, 16:39:53 »
Brisa, Doas, Aslan ve Ictr de temettüyü de dü?ünerek ( ilk üçü güçlü yükseli? trendinde) Afyon, Pgsus, Karton da ise maliyetleri dü?ürüp nakit durumunu da iyice güçlendirerek 80.583 endeksine kadar geldik. USD nin 1.85 tl yi görmesi de endeksin yükselmesinde etkisi oldu..?htiyat? ve nakit durumunu koruyarak izliyorum.. Kesinlikle yat?r?m tavsiyesi de?ildir..

Genel olarak hisseler iyi performans gösterdi..
"Ne ka ekmek o ka köfte" diye bir deyim vard?.. Bunun çe?itli anlamlar? da olsa "en iyi f?rsatlar? bulunca faydalanmak" anlam?n? da ç?karabiliriz..Tabi ne kadar yat?r?m?n?z varsa o kadar iyi geliriniz olabilir elbette.. Yeterki köfteler nall? omas?n.. Eh bugün art?k haftan?n sonu..
Ekmekler taze köftelerde güzel olunca karn?m?z doydu.. Birazda haftaya b?rakt?k..Baz? Pozisyonlar? ise karl? olunca kapatt?k..Bugünlük bu kadar..?yi hafta sonlar? dilerim...
« Son Düzenleme: 18 Mart 2016, 16:49:58 Gönderen: BUMERANK »
"F?s?ldayan sözlerdir f?rt?nay? getiren,
güvercin ayaklar?yla gelen dü?ünceler yönetir Dünyay?."