Gönderen Konu: emtia  (Okunma sayısı 1322 defa)

borsa-tilkisi

  • borsa tilkisi
  • Yönetici
  • Kahraman Üye
  • *****
  • İleti: 5207
    • Profili Görüntüle
emtia
« Yanıtla #1 : 13 Ağustos 2013, 22:15:03 »
Ticarete söz konusu olabilecek mallara literatürde k?saca emtia ad? verilmektedir. Alt?n, petrol, gümü?, bu?day, ?eker, kahve, soya ve benzeri bir çok ticari mal emtia grubu içerisinde i?lem platformlar?nda al?n?p sat?labilir. Bir ürünün emtia olarak piyasalarda kullan?labilmesi için toplumun her kesimi taraf?ndan talep görebiliyor olmas? ve fiyat hareketlerinin spekülatif de?er içeriyor olmas? gereklidir. Dolay?s?yla çok talep gören metaller, hammadde olarak yayg?n ?ekilde kullan?lan zirai ürünler ve benzer özellikteki bir çok ürün yo?un kullan?mlar?, arz ve talep yo?unlu?u nedeniyle borsalarda i?lem görebilmektedir.

Ekonomik belirsizliklerin yo?un olarak ya?and??? dönemlerde yat?r?mc?lar nispeten daha az riskli ve belli miktarda talebini koruyan, yönü daha kolay tahmin edilebilir yat?r?m araçlar? aray???na girerler. Emtia grubu içerisinde her biri kendine has özellikler içeren bir çok materyal mevsimsel de?i?iklikler, üretim olanaklar? ve bir çok do?al etkenle fiyatland?r?labilir özellikler ta??d??? için ço?u kez iyi bir gözlemci olmak ba?ar?l? bir emtia ticareti için yeterli ?artlar?n olu?mas?n? sa?layabilir. Küresel ?s?nma ve su kaynaklar?n?n azalmas? veya tar?mdaki geli?meler gözlemlenebilir ve fiyatlar üzerinde konumland?r?labilir geli?meler oldu?undan sab?rl? çal??malar uzun vadede iyi neticeler verebilir. Bu örnek sadece tar?msal ?artlar? içermektedir ancak bir çok önemli geli?me emtialar için dikkate al?nabilir. Buradaki ba?ar? seçilen emtian?n genel karakteristi?i ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmaktan geçer. Ekonomik istikrars?zl?klara nas?l cevap veriyor, mevsim döngüsü nas?l, genel trendi nedir gibi temel ?artlar? anlamak emtia ticaretindeki temel ba?ar? anahtar?d?r.

GCM Forex i?lem platformlar?nda emtia ürünleri ticareti yapmak herhangi bir parite ile i?lem yapmak kadar kolayd?r. Fiyat grafikleri, analiz teknikleri ve Forex altyap?s?nda kullan?lan tüm özellikler emtia ticareti için ayn? ?ekilde kullan?labilmektedir.

Forex Piyasas?’nda emtia yat?r?m? yapmak son derece kolayd?r.
Gerçekle?tirdi?iniz i?lemler için herhangi bir komisyon bedeli veya i?lem ücreti ödemezsiniz.
Emtia ticareti yapmak için ayr? bir hesap açman?za gerek yoktur. Ticarete söz konusu tüm emtialar i?lem platformunuzda zaten mevcuttur.
1:100 Kald?raç oran? sayesinde bakiyenizin 100 kat?na kadar i?lem yapabilirsiniz. (yüksek kald?raç oran? kazanç ve kay?p riskini beraber ta??maktad?r)