Gönderen Konu: ARTOG - AR TARIM ORGAN?K GIDA A.?.  (Okunma sayısı 2768 defa)

Storm

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 36
 • 15
  • Profili Görüntüle
Ynt: ARTOG - AR TARIM ORGAN?K GIDA A.?.
« Yanıtla #6 : 31 Mayıs 2013, 19:48:22 »
ARTOG GÜNLÜK TAKAS DÖKÜM TABLOSUARTOG DER?NL?K VE KADEME ANAL?Z TABLOSUARTOG UN ??MD?YE KADAR GÖRDÜ?Ü EN YÜKSEK VE EN DÜ?ÜK SEV?YE DÖKÜM TABLOSU


Storm

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 36
 • 15
  • Profili Görüntüle
Ynt: ARTOG - AR TARIM ORGAN?K GIDA A.?.
« Yanıtla #5 : 29 Nisan 2013, 12:08:34 »
bugün biz artogcular?n bayram?, :D ;)

3,39 ile artog tavan oldu, tavanlar?m?z hay?rl? olsun arkada?lar ;), cuma günkü haberimiz tavanla teyid edildi, thanks to you spekülatör

Storm

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 36
 • 15
  • Profili Görüntüle
Ynt: ARTOG - AR TARIM ORGAN?K GIDA A.?.
« Yanıtla #4 : 26 Nisan 2013, 23:00:37 »

Storm

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 36
 • 15
  • Profili Görüntüle
Ynt: ARTOG - AR TARIM ORGAN?K GIDA A.?.
« Yanıtla #3 : 26 Nisan 2013, 18:19:22 »

AR TARIM ORGAN?K GIDA A.?. / ARTOG [] 26.04.2013 17:55:07
   Özel Durum Aç?klamas? (Güncelleme)

   
 
     
Ortakl???n Adresi : ?lkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No: 75 -10 Çankaya Ankara
Telefon ve Faks No. : Tel : 0 312 446 46 51 / Fax: 0 312 241 21 35
Ortakl???n Yat?r?mc?/Pay Sahipleri ?le ?li?kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel : 0 312 446 46 51 / Fax: 0 312 241 21 35
Orjinal Aç?klaman?n Tarihi : 03.04.2012
Yap?lan Aç?klama Ertelenmi? Bir Aç?klama m?? : Hay?r
Özet Bilgi : ?irketimizin hakim orta?? oldu?u Arp Petrol Arama Üretim Sondaj A.?. Yönetim Kurulu Toplant?s?nda al?nan kararlar

   AÇIKLAMA:


Aç?klanacak Özel Durum/Durumlar:

?irketimizin hakim ortak oldu?u, Arp Petrol Arama Üretim Sondaj A.?.'nin T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl??? Petrol ??leri Genel Müdürlü?ü'nün ,26.03.2013 tarih ve 6616 nolu Petrol Hakk?na Müteallik Karar'a istinaden ,petrol arama ruhsat? onaylanarak, karar?n 03.04.2013 tarihinde taraf?m?za tebli? edildi?i kamuoyu bilgisine sunulmu?tu.
Ayn? bildirimde ,konuyla ilgili olarak Arp Petrol Arama Üretim Sondaj A.?. Yönetim  Kurulu toplanaca??,isti?areleri sonucu al?nan kararlar?n da  kamuoyunun bilgisine sunulaca?? belirtilmi?ti.

Yönetim Kurulu toplant?s? 26.04.2013 tarihinde gerçekle?tirilmi?tir.Toplant?da;

1. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl???, Petrol ??leri Genel Müdürlü?ü, Petrol Tüzü?ü'nün 36/C-1,36/C-3 ve 36/G Maddeleri gere?ince ruhsat saham?za ili?kin harita intikal i?lemlerinin ba?lat?lmas?na,
2. Ruhsat saham?z içindeki ara?t?rma(data) çal??malar?n?n, Petrol ??leri Genel Müdürlü?ü'nden istenmesine
3. Tüm bu i?lemlerin tamamlanmas? sonras?nda ivedilikle saha ke?if çal??malar?n?n ba?lat?lmas?na,
4. 2013 y?l? sonuna kadar saha ke?if sürecinin tamamlanmas? ve çal??malar?n aktif hale getirilmesine,
5. Saha ara?t?rmalar? sürecinde, finansman ihtiyac?n?n özkaynaklar veya gerekli olmas? halinde Ar Tar?m Organik G?da A.?. haricindeki di?er ?irket ortaklar?nca kar??lanmas?na,
6. ?irketimiz ad?na bu süreçleri yönetmesi için, Yönetim Kurulu Ba?kan?m?z Sn.?ehmus Arslan'?n tam olarak yetkilendirilmesine,
Oy birli?i ile Karar verilmi?tir.

Kamuoyuna sayg?lar?m?zla duyurulur.
 


   


Yukar?daki aç?klamalar?m?z?n, Sermaye Piyasas? Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 say?l? Tebli?inde yeralan esaslara uygun oldu?unu, bu konuda/konularda taraf?m?za ula?an bilgileri tam olarak yans?tt???n?; bilgilerin defter, kay?t ve belgelerimize uygun oldu?unu, konuyla ilgili bilgileri tam ve do?ru olarak elde etmek için gerekli tüm çabalar? gösterdi?imizi ve yap?lan bu aç?klamalardan sorumlu oldu?umuzu beyan ederiz.http://www.kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=276280

Storm

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 36
 • 15
  • Profili Görüntüle
Ynt: ARTOG - AR TARIM ORGAN?K GIDA A.?.
« Yanıtla #2 : 26 Nisan 2013, 06:49:05 »

ARTOG TEKN?K ANAL?Z


Storm

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 36
 • 15
  • Profili Görüntüle
ARTOG - AR TARIM ORGAN?K GIDA A.?.
« Yanıtla #1 : 26 Nisan 2013, 06:46:37 »
ARTOG - AR TARIM ORGAN?K GIDA A.?.


   14- Fiili Faaliyet Konusu (01.06.2012 10:01:55)

Organik tar?ma uygun topraklara tohum, fide ,fidan,çelik misel gibi üretim ve ço?alt?m materyalleri kullan?larak organik bitkisel üretim yapmak, torf kaynaklar?n?n(yar? ayr??m?? organik materyaller) i?letilmesi, organik, inorganik ve mikrobiyolojik kökenli bitki ve hayvan besleme maddeleri, bitki koruma maddeleri, bitki geli?im düzenleyiciler, bitki ve hayvan ?slah çal??malar? yapmak; yurt içi ve yurt d??? organik ürün ve g?da üretimi, ithalat? ve ihracat?n? yapmak; ?irket faaliyet konusu ile ilgili olarak tar?msal faaliyetlerde bulunmak.Tar?m ürünlerinin al?m ve sat?m? yan? s?ra her türlü tar?ma dayal? ve konusunu ilgilendiren alanlarda makine, edavat al?m sat?m?n? yapmak.?irket faaliyet konusu ile ilgili olarak tar?msal üretime yönelik her türlü tarla bitkileri, sebze ve meyve bitkileri al?m sat?m? ve pazarlamas?n? yapmak.?irket faaliyet konusu ile ilgili olarak tar?msal faaliyetlerde projeler yapmak.Bu projelerin uygulanmas?na yönelik faaliyetlerde bulunmak; her türlü ya?, kuru, dondurulmu? sebze, meyve, çiçek, bakliyat, hububat, tar?msal ürün imalat, üretim, i?leme, al?m, sat?m, paketleme hizmetleri, ithalat, ihracat?n? yapmak; ?irket faaliyet konusu ile ilgili, her türlü küçük ve büyükba? canl? hayvan, et ve süt besicili?i yapmak için ah?rlar kurmak ve bunlar? i?letmek.Bu madde kapsam?ndaki faaliyetleri organik ürün elde etmek için de yapmak; ihtiyac?na uygun olarak canl? hayvan almak ve bu hayvanlar? besiye al?p besledikten sonra sat???n?, ithalat ve ihracat?n? yapmak.Bu madde kapsam?ndaki faaliyetleri organik ürün elde etmek için de yapmak.

http://www.kap.gov.tr/yay/Sirket/sirket.aspx?sirketId=1609