Gönderen Konu: viop ac?klamalar?  (Okunma sayısı 2708 defa)

borsa-tilkisi

 • borsa tilkisi
 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 5207
  • Profili Görüntüle
Ynt: viop ac?klamalar?
« Yanıtla #6 : 19 Mart 2013, 21:16:28 »
VIOP vadeli i?lem sözle?melerinin özellikleri
?MKB'de i?lem görecek pay senedine dayal? vadeli i?lem sözle?melerinin özellikleri:
Vade döngü aylar?: Mart, Haziran, Eylül ve Aral?k’t?r
Takas: vade sonunu izleyen üçüncü i? gününde (T+3) gerçekle?ir.
Sözle?me Büyüklü?ü : Bir adet standart sözle?me = dayanak varl??a ait 100 adet pay senedini
Minimum fiyat ad?m? : 0,01
Günlük fiyat de?i?im limiti: her bir sözle?me için belirlenen baz fiyat?n ±%20’sidir
Vadeli ??lem Sözle?me Kodu : F_XXXXX0313S0

F : Vadeli (Futures)
XXXXX : Dayanak varl?k kodu
0313 : Vade tarihi ay-y?l
S0 : S: Standart
N: Standart Olmayan (özsermaye hali sonucu olu?an)

Örnek: F_GARAN0313S0
Garanti Bankas? pay senedine dayal? Mart 2013 vadeli i?lem sözle?mesi
??lem görecek olan pay senetlerine dayal? vadeli i?lem sözle?meleri:
T. Garanti Bankas? A.? GARAN
T.?? Bankas? A.?. ISCTR
Akbank T.A.?. AKBNK
Türkiye Vak?flar Bankas? T.A.O. VAKBN
Yap? ve Kredi Bankas? A.?. YKBNK
Türk Hava Yollar? A.O. THYAO
Ere?li Demir ve Çelik Fabrikalar? T.A.?. EREGL
H.Ö. Sabanc? Holding A.?. SAHOL
Turkcell ?leti?im Hizmetleri A.?. TCELL
Tüpra? Türkiye Petrol Rafinerileri A.?. TUPRS
Sözle?menin Vadesi ve Son ??lem Günü : Her vade ay?n?n son i? günü

borsa-tilkisi

 • borsa tilkisi
 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 5207
  • Profili Görüntüle
Ynt: viop ac?klamalar?
« Yanıtla #5 : 19 Mart 2013, 20:16:23 »
Sözle?me Tan?m?
Vadeli i?lem sözle?mesi (futures), sözle?menin
taraflar?na, standartla?t?r?lm?? miktar ve kalitedeki bir
mal?, k?ymeti veya finansal göstergeyi, belirlenen ileri
bir tarihte, bugünden üzerinde anla??lan fiyattan alma
veya satma yükümlülü?ü getirmektedir.
Vadeli i?lem sözle?melerinin dört asgari unsuru
vard?r: nitelik, fiyat, miktar ve vade. Bu asgari unsurlar
borsalarda i?lem gören vadeli i?lem sözle?melerinde
standardize edilmi?tir.
Borsalarda vadeli i?lem sözle?melerinde i?lem
yapabilmek için belirlenen ba?lang?ç teminat? (initial
margin) Takas Kurumu’na yat?r?lmal?d?r. Olu?an zararlar
ya da nakit-d??? teminatlar?n de?erlerinin dü?mesi
sonucunda teminat seviyesinin sürdürme teminat?n?n
(maintenance margin) alt?na dü?mesi durumunda
ilgili yat?r?mc?lara teminat tamamlama ça?r?s? yap?l?r.

Vadeli i?lem sözle?mesinin vade tarihinde uzla?mas?
fiziki teslimat veya nakdi uzla?? ?eklinde gerçekle?tirilir.
Fiziki teslimatta üzerinde anla??lan dayanak varl?k
kaydi olarak el de?i?tirir. Nakdi uzla??da ise sözle?me
fiyat? ile vade tarihindeki cari fiyat aras?ndaki fark kadar
tutar taraflar aras?nda el de?i?tirir.

borsa-tilkisi

 • borsa tilkisi
 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 5207
  • Profili Görüntüle
Ynt: viop ac?klamalar?
« Yanıtla #4 : 19 Mart 2013, 20:15:51 »
Sözle?me Kodu
Vadeli i?lem sözle?melerinde sözle?me kodu;
sözle?me tipi, dayanak varl?k, vade tarihi ve sözle?me
büyüklü?ünün standart olup olmad??? bilgisini
içerecek ?ekilde olu?turulmu?tur.
Pay senedine dayal? standart vadeli i?lem sözle?meleri
100 adet pay senedini temsil eder. Dayanak varl???n
fiyat ve miktar?n? etkileyecek bedelli/bedelsiz
sermaye art?r?m? ve benzeri durumlarda (özsermaye
halleri), sözle?me büyüklü?ü standart sözle?me
büyüklü?ünden farkl?la?abilir. Bu gibi durumlarda,
Piyasada ayn? dayanak varl?k üzerine, farkl? sözle?me
büyüklü?üne sahip olan “standart” ve “standart
olmayan” sözle?meler i?lem görür.

borsa-tilkisi

 • borsa tilkisi
 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 5207
  • Profili Görüntüle
Ynt: viop ac?klamalar?
« Yanıtla #3 : 19 Mart 2013, 20:15:31 »
Fiyat? Etkileyen Faktörler
Vadeli i?lem sözle?mesinin fiyat?n? belirleyen faktörler;
•   Dayanak varl?k spot piyasa fiyat?,
•   Faiz  oran?
•   Temettü  getirisi
•   Vadeye kalan gün say?s?d?r.

borsa-tilkisi

 • borsa tilkisi
 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 5207
  • Profili Görüntüle
Ynt: viop ac?klamalar?
« Yanıtla #2 : 19 Mart 2013, 20:15:09 »
Hisseye Dayal? Opsiyon Sözle?mesi
?MKB Pay Piyasas?nda i?lem gören ve Borsa taraf?ndan
belirlenen kriterlere göre seçilen pay senetleridir.
T. Garanti Bankas? A.? GARAN
T.?? Bankas? A.?. ISCTR
Akbank T.A.?. AKBNK
Türkiye Vak?flar Bankas? T.A.O. VAKBN
Yap? ve Kredi Bankas? A.?. YKBNK
Türk Hava Yollar? A.O. THYAO
Ere?li Demir ve Çelik Fabrikalar? T.A.?. EREGL
H.Ö. Sabanc? Holding A.?. SAHOL
Turkcell ?leti?im Hizmetleri A.?. TCELL
Tüpra? Türkiye Petrol Rafinerileri A.?. TUPRS

borsa-tilkisi

 • borsa tilkisi
 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 5207
  • Profili Görüntüle
viop ac?klamalar?
« Yanıtla #1 : 19 Mart 2013, 20:14:46 »
Vadeli ??lem Sözle?mesi
Vadeli i?lem sözle?melerinde sözle?me kodu; sözle?me tipi, dayanak varl?k, vade tarihi ve sözle?me büyüklü?ünün standart olup olmad??? bilgisini içerecek ?ekilde olu?turulmu?tur.

Örnek: F_DOHOL1112S0
F      DOHOL    1112           S0
Vadeli (Futures)    Dayanak varl?k kodu  Vade tarihi (AAYY-Kas?m 2012)     S: Standart
N: Standart olmayan
(özsermaye hali
sonucu olu?an)