Gnderen Konu: kama formasyonlarý  (Okunma says 2236 defa)

borsa-tilkisi

  • borsa tilkisi
  • Yönetici
  • Kahraman Ã?ye
  • *****
  • leti: 5206
    • Profili Grntle
kama formasyonlarý
« Yantla #1 : 03 Mart 2012, 22:30:33 »
Fiyatlarýn bir süre durup dinlendiði ve daha sonra hareketini ayný yönde sürdürdüðü devam formasyonlarýdýr. Düþen kama yükseliþi, yükselen kama düþüþün devam edeceðini bildirir.

DÃ?Ã?EN KAMA FORMASYONU
Fiyatlarýn yükseleceðine iþaret eden devam formasyonudur.

Oluþumu :
Fiyatlar yükseldikten sonra durur ve geriler. Ýlk tepe oluþur. Bu, formasyonun üst baþlangýç noktasýdýr. Buradan itibaren fiyatlar ters yönde geliþmeye baþlar.
Düþüþten itibaren fiyatlar tekrar yukarý hareket eder ama ilk tepeyi geçemez. Saða ve aþaðý doðru tepeler dizisi oluþur.
Tepeleri birleþtiren saða ve aþaðý eðimli bir çizgi çizilir. Bu çizgi üçgenlerdeki gibi formasyonun üst sýnýrýdýr.
Düþüþteki dipler hep birbirinden daha alt seviyelerde kalýr. Bu diplerde, saða ve aþaðý eðimli bir çizgi ile birleþtirilir. Bu çizgi formasyonun alt sýnýrýdýr.
Ã?st sýnýr çizgisi daha dik ve saða aþaðý doðru, alt sýnýr çizgisi saða aþaðý doðru ve daha az eðimli olan bir görüntü ortaya çýkar ki bu â?? düþen kama â? dýr. Formasyonun süresi ÝMKBâ??de genellikle 1-2 ay kadar sürer.

Ýþlem hacmi :
Formasyon içerisinde fiyat yükseliþlerinde satýþ baskýsý görülür.
Formasyon sonlarýna doðru iþlem hacminde azalma olur.

Kýrýlma :
�st sýnýr çizgisinin yukarý doðru artan hacimle kýrýlmasý formasyonun teyididir.
Kýrýlmadan sonra hareket yavaþ görülse de daha sonra fiyatlarda ciddi artýþlar olacaktýr.

�lçme formülü :
Genellikle yarý yol formasyonu olarak deðerlendirilse de kesin ölçü vermek doðru olmaz. Hisse yükselmeye devam edecek diye bakmalý ve geri dönüþ iþareti alýncaya kadar elde tutmalýdýr.

Baþarýsýz hareketler :
Baþarý oraný çok yüksektir.
�çgenlerle karýþtýrmamaya dikkat etmelidir.
Formasyon süresi 2 ayý geçerse bu kama oluþumu olmayýp ana trendi döndürecek baþka bir formasyondur.
Ender hallerde eðim yataya yakýn olabilir.