Gönderen Konu: VARANT NED?R?  (Okunma sayısı 9358 defa)

MAC-D

 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 946
  • Profili Görüntüle
  • BORSA TiLKiSi
Ynt: VARANT NED?R?
« Yanıtla #3 : 19 Ocak 2012, 00:16:24 »
VARANT NED?R?

VARANT NED?R?

VARANT VOB G?B? B??EYD?R.
VARANTI ALIRSIN ALDI?IN VARANT NE VARATI  ÖNCE ONA BAKMAK LAZIM
D?YEL?M AKBANK IN ALIM VARANTINI ALDIM AKBANK H?SSES? YÜKSEL?RSE AKBANK VARANTIDA YÜKSEL?R.
KAR ETM?? OLURSUN SATAR ÇIKARSIN KEYF?NE BAKARSIN.
D?YEL?M AKBANK %1 PUAN ÇIKARSA AKBANKIN VARANTI %10 PUANA YAKIN ÇIKAR
BUGÜN ?Ç?N AKDEA VARANTI MESELA KALDIRAÇ ORANI %8 AKBANK %1 ÇIKARSA BU VARANT %8 ÇIKAR.
%1 DÜ?ERSE %8 ZARARIN OLUR.

BU GÜNLERDE SAKIN ALIM VARANTLARINI TAVS?YE ETM?YORUZ.UZAK DURUN
Yazdiklar?m?z?n hiçbirisi Yat?r?m tavsiyesi de?ildir....

borsa-tilkisi

 • borsa tilkisi
 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 5207
  • Profili Görüntüle
Ynt: VARANT NED?R?
« Yanıtla #2 : 21 Ağustos 2011, 02:05:29 »
Varant ned?r?
Varantlar, elinde bulunduran ki?iye, dayanak varl??? ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir vade sonunda veya belirli bir vadeye kadar al?m ya da sat?m hakk?n? veren menkul k?ymetle?tirilmi? opsiyonlard?r. Bu hakk?n kullan?m? nakdi uzla?? ?eklinde olabilece?i gibi kaydi teslimat ile de gerçekle?ebilir. Varantlar ilk a?amada ?MKB 30 endeksinde yer alan hisse senetleri, bu senetlerden olu?an sepetler veya ?MKB 30 endeksine dayal? olarak i?lem görecektir. ?MKB Hisse Senetleri Piyasas?’nda Kurumsal Ürünler Pazar? alt?nda i?lem gören her bir varant için Borsa Yönetim Kurulu taraf?ndan bir piyasa yap?c?s? yetkilendirilir. Piyasa yap?c?s?, sorumlu oldu?u varant veya varantlarda piyasas?n?n dürüst, düzenli ve etkin çal??mas?n? sa?lamak ve likiditeye katk?da bulunmak amac?yla sisteme sürekli al?m-sat?m kotasyonu girme faaliyeti gösterir.

MAC-D

 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 946
  • Profili Görüntüle
  • BORSA TiLKiSi
VARANT NED?R?
« Yanıtla #1 : 20 Haziran 2011, 14:31:07 »
Varantlar kald?raçl? hisse senedi piyasas?d?r.
Varantlar? de?i?ik ?ekillerde tan?mlayabiliriz. Tüm bu tan?mlar varantlar? anlayabilmek için beraber de?erlendirilmesi gereken tan?mlard?r.
• Varantlar s?n?rl? sermaye riskiyle hisse senetlerine ve endekslerine hem yükselen hem de dü?en piyasada yat?r?m yap?labilmesini sa?layan yat?r?m araçlar?d?r.
• Varantlar kald?raçl? hisse senedi piyasas?d?r. Yüksek getiri aray???nda olan yat?r?mc?lar için hisse senetlerine hem yükselen hem de dü?en piyasalarda kald?raçl? yat?r?m imkan? sunar.
• Varantlar menkul k?ymetle?tirilmi? opsiyonlard?r. Dayanak varl?k üzerine bir ALIM ya da SATIM hakk?n? temsil ederler. Belirli bir vadede belirli bir fiyattan dayanak hisse ya da endeks üzerine ALIM ya da SATIM haklar?n? temsil ederler.
• Varantlar bir hak verirken yükümlülük getirmez. Yat?r?mc? varantlara yat?rd???ndan daha fazla para kaybedemez. Risk, varantlara yat?r?lan sermayeyle s?n?rl?d?r.
• Varantlarda ürün çe?itlili?i oldukça geni?tir. Yat?r?mc?lar de?i?ik varantlar aras?ndan vadeleri, kullan?m fiyatlar?, kald?raçlar? kendi stratejilerine uygun olan? seçerek i?lem yapabilirler. Piyasa yap?c?l??? sayesinde likidite riski olmazs?z?n yat?r?mc?lar varantlar? al?p satabilirler.
• Varantlar ?MKB’de i?lem görmektedir. T?pk? bir hisse senedi gibi “piyasa yap?c?l? sürekli müzayede” sistemiyle al?n?p sat?labilirler. Takas süreçleri vade içinde hisse senetleriyle ayn?d?r. Vade sonunda de?erli biten varantlar?n ödemesi takas bitiminden bir i? günü sonra yat?r?mc?ya yap?l?r.
• Varantlar hisse senetlerine dayal? türev enstrümanlard?r. Dayand?klar? hisse senetlerindeki fiyat hareketlerine tepki verirler.
• Yat?r?mc?lar ihraçç?n?n kar?? taraf riskini ta??rlar. Vade boyunca piyasa yap?c?l???n?n kalitesinden ihraçç?n?n atad??? piyasa yap?c?lar;  vade sonundaki yükümlülüklerin kar??lanmas?ndan ihraçç?lar sorumludur.


Bilgi kazanç demektir:
Uluslararas? piyasalara bakt???m?zda son y?llarda çok az yat?r?m arac?, yat?r?mc?lar aras?nda varantlar kadar ilgi uyand?rm?? ve ayn? zamanda tart??ma yaratm??t?r. Bunun nedeni, ALIM ve SATIM hakk? veren varantlar?n büyük kazanç getirebilmelerinin yan? s?ra kayda de?er zararlara da yol açabilecek nitelikte olmalar?d?r. Bu çerçevede, varantlara yat?r?m yapma arzusunda olan her yat?r?mc?n?n, varantlar?n i?leyi?ini ve ne tür riskler ta??d???n? anlamas? gerekmektedir.
Bu tip ürünlerle yap?lan i?lemlerde u?ranan zararlar ço?unlukla bilgi ve deneyim eksikli?inden kaynaklanmaktad?r. Bu nedenle, varant fiyat?n? etkileyen faktörleri anlamak ve bu faktörlerin varant fiyat?n? nas?l etkiledi?i hakk?nda bilgi sahibi olmak uzun vadede varant piyasas?nda ba?ar?l? olmak isteyen yat?r?mc?lar için önemlidir.
Yazdiklar?m?z?n hiçbirisi Yat?r?m tavsiyesi de?ildir....