Gönderen Konu: BORSA DERSLER?  (Okunma sayısı 48142 defa)

borsa-tilkisi

 • borsa tilkisi
 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 5207
  • Profili Görüntüle
Ynt: BORSA DERSLER?
« Yanıtla #5 : 30 Mart 2011, 20:51:52 »
1) Spekülatörlerin Alt?n Kurallar?:
Borsa deneyimi yüz y?l? a?an Amerika’da yap?lan ara?t?rmalarda, spekülatörlerin ba?ar? oran? tahminlerin aksine çok dü?ük görünüyor. Spekülatif hareketlerden ba?ar?l? ç?kanlar?n oran? sadece %25. Bu gruba girenlerin kazançlar? ise oldukça yüksek. Bir ba?ka ara?t?rma, ba?ar?s? devaml?l?k gösteren spekülatörlerin baz? ortak kurallar? oldu?unu ortaya koymu?. Orada oldu?u gibi, ?stanbul Borsas?’nda da geçerli olacak önemli kurallar? hep hat?rlamak gerekir.

- Riskinizi önceden s?n?rlay?n. Spekülasyona ay?raca??n?z paray? kaybedebilece?inizi önceden kabullenin. Ba?ka bir amaç için biriktirilen paralarla yap?lan spekülasyonlarda, al?nan kararlar?n sa?l?kl? olmad??? gözleniyor. Ba?ar?l? al?m/sat?m kararlar? için zihnin ba??ms?z olmas? gerekir. Kararlar?n, kaybetme korkusu alt?nda verilmesi hatal? sonuçlar do?urabilir.

- Kendi kendinizi tan?y?n. Spekülatif hareketlerde duygulara hakim olmak gerekir. E?er girdi?iniz bir pozisyon gece uykular?n?z? kaç?r?yorsa, o pozisyonu mutlaka kapatmal?s?n?z. Borsalarda olaylar çok çabuk geli?ti?i için, pozisyon alm?? ki?iler günlük olaylar?n etkisinde kalmamal?d?r.

- Küçük ba?lay?n. Borsada tecrübeniz yoksa, ilk al??lar?n?z? küçük miktarlarda ve fazla hareketli olmayan hisselerde yap?n. Bu i?e ilk defa ba?l?yorsan?z, hareketli hisselere girmeden önce, al?m/sat?mdaki zamanlaman?n önemini kavray?n.

- Ara verin. Hergün yap?lan al?m sat?mlar, ki?inin karar verme yetene?ini köreltebilir. Ba?ar?l? spekülatörler, hatal? kararlar?n?n artmaya ba?lad???n? hissettiklerinde, borsay? unutup tatile giderler.

- Seans içinde karar vermeyin. Kararlar?n?z? etkilenmeyece?iniz bir ortamda verin. Seans an?nda, görü?lerinize ters dü?en hareketlerin planlar?n?z? etkilemesine izin vermeyin. Daha önce dü?ünmedi?iniz yeni fikirler olu?turmay?n. ?yice incelemeden yap?lan hareketlerin genellikle zararla sonuçland??? gözlenir.

- Ço?unlu?a uymay?n. Yap?lan istatistikler, ço?unlu?un her zaman yanl?? dü?ündü?ünü göstermi?tir. Herkesin bildi?i fikirlerden, haberlerden kaç?n?n. Baz? istatistik bürolar?, bankalar ve arac? kurumlar? arayarak borsa hakk?nda görü?lerini düzenli olarak sorar. Bu görü?ler iyimserlik yüzdesi olarak her hafta yay?nlan?r. % 85′in borsay? çok iyi görmesi, dü?ü? belirtisi olarak kabul edilir. ?yimserli?in % 25′in alt?na dü?mesi ise, yükseli? belirtisidir.

- Kendi fikrinizle, ba?kalar?n?n fikrini birbirinden ay?r?n. Kendi kararlar?n?z? verdikten sonra, ba?kalar?n?n sizi etkilemesine müsaade etmeyin. D?? görü?lerden etkilenirseniz, sürekli karar de?i?tirmek zorunda kalabilirsiniz. Çevrenizde herzaman sizi ikna edecek mant?kl? sebepler olabilir. Karar?n?z? de?i?tirirseniz, daha sonra ilk karar?n?z?n daha do?ru oldu?unu göreceksiniz.

- Emin olmad???n?z zamanlarda i?lem yapmay?n. Kendinizi hergün al?m/sat?m yapmak zorunda hissetmeyin. Ba?ar?l? sonuca ula?abilmek için disiplinli olman?z ve sab?rla iyi f?rsatlar? beklemeniz gerekir. Bir pozisyona girmi?seniz sonucunu bekleyin. ?üpheleriniz varsa, pozisyonunuzu kapat?p kenara çekilin.

- Serbest fiyatl? emir vermeyin. K?sa vadeli al?m sat?m yapan spekülatörlerin serbest fiyatlardan kaç?nmas? gerekir. Limitli fiyat emirleri kullanmak daha do?rudur. ?nand???n?z hissede bir kaç basamak ucuz alma hesab? yapmay?n.

- A?a?? do?ru ortalama yapmay?n. Önceden ald???n?z bir hisse ucuzlay?nca ek al?mlar yaparak maliyetlerinizi dü?ürmeye çal??may?n. A?a?? giden fiyatlarda hiç bir zaman ortalama yap?lmaz. Eldekilerin sat??? daha do?rudur.Yükselen fiyatlarda ek al?m yap?lmas? mümkündür. Bunun da piramit gibi kademeli olmas? gerekir.

- Yüksek miktarlardaki al?m? tek fiyattan yapmay?n. Büyük portföyler için yap?lan al?m?, bir kaç güne ve de?i?ik fiyatlara yay?n. ?lk al?m yap?ld?ktan sonra hareketin do?ru olup olmad???n? gözleyin. Pazar?n yönünde aksi bir de?i?iklik yoksa al?ma devam edin.

- Kaybeden bir pozisyona hiç bir zaman ek al?m yapmay?n. Kendinize ve ald???n?z hisseye ne kadar güvenirseniz güvenin, e?er zarar ediyorsan?z ek al?m yapmay?n. Ald???n?z hissenin dü?üyor olmas?, sizin piyasan?n yönüne uyum sa?layamad???n?z? gösterebilir. Maliyet dü?ürme çabas? pozisyonu daha da kötüle?tirir.

- Zarar? kesin. Piyasa sizin dü?üncenize ters hareket ediyorsa, hata etti?inizi kabul edin. Zarar?n neresinden dönülse kard?r. Borsaya yeni girenlerin ba?ar?s?z olmalar?ndaki en büyük etken, hata yapm?? olabileceklerini kabullenmemeleridir. Piyasa istedi?iniz yöne dönsün diye beklemek yerine, pozisyonu zararla kapatmak disiplin ve irade gerektirir. Ba?ar?n?n s?rr? buradad?r.

- Zarar? sevin. Zarardayken sat?? yapmak çok zordur fakat zarar? sevmeyi ö?renmelisiniz. Çünkü zarar, kar?n karde?idir. Onurunuzu zedelemeden zarar etmeyi kabullenirseniz, zarar?n?z s?n?rlanacak ve ba?ar?n?z artacakt?r.

- Beklenenin tersini yap?n. Piyasada beklenen bir olay?n, beklenen reaksiyonu görmemesi al/sat sinyalidir. Beklenen olumlu bir haberin aç?klanmas?ndan sonra fiyatlar hala yükselemiyorsa, dü?ü? olacakt?r. Olumsuz olay ve haberler piyasay? a?a?? do?ru etkilemiyorsa, yükseli? olacakt?r.

- Tepe ve dipnoktalardan kaç?n?n. Alçalan trendde fiyat?n her yukar? ç?k???, trendin o seviyeden de?i?ece?ini göstermez. Her dönü? noktas?nda, buras? en dü?ük yerdi diye al?m yapmak size çok pahal? bir ders olabilir. Tepe ve dip noktalar?n kendilerini ispat etmelerini beklemek daha az zararl?d?r. En tepede satmak, en dipte almak çabas?nda olmay?n.

- Söylentiyi al?n, gerçe?i sat?n. E?er bir hisse senedi için olumlu söylentiler yay?lmaya ba?l?yorsa al?n. Söylentilerin kesinle?ti?i anla??l?nca sat?n. Söylentiler ilk duyuldu?unda hisseye talebi artt?r?r. Dedikodular resmiyet kazand???nda fiyat zaten yükselmi?tir. Sat?? yap?n. Sat?? yaparak mutlaka kar? realize edin.

- Çok k?sa vadede olu?an kar? al?p, hisseden uzakla??n. Bazen sat?n ald???n?z hisse, birden hiç beklemedi?iniz kadar h?zl? yükselmeye ba?lar. Yükseli?in hep ayn? tempoda devam edece?ini sak?n dü?ünmeyin. Sat?? yaparak mutlaka kar? realize etmelisiniz.

- Küçük hesaplar yapmay?n. Seçti?iniz hissenin yükselece?ine gerçekten inan?yorsan?z, ucuz almaya çal??may?n. Piyasa fiyat?n?n 100 lira alt?nda almaya çal???rken, hisseyi kaç?rabilirsiniz. Birkaç kademe ucuz almaya çal??mak bazen çok önemli f?rsatlar?n kaçmas?na sebep olur. Kararl? olun. Karar verdi?iniz zaman beklemeyin, uygulay?n.

- ?çinde bulundu?unuz trendleri izleyin. Fiyat trendi en iyi dosttur. Bir hissenin uzun vadeli trendi, orta vadeli trendi ve k?sa vadeli trendi hakk?nda bilginiz olmal?d?r. Bazen biri yukar? di?eri a?a?? do?ru olabilir. Hangi zaman diliminde spekülasyon yapmak istedi?inizi tayin etmelisiniz.

- Trend dönü?lerini kollay?n. Baz? spekülatörler, al?m/sat?m kararlar?n? olu?tururken, dikkatlerini bu noktaya toplarlar. Fiyat?n trend çizgisi d???na ç?kmas? ve orada kendini ispat etmesi ço?unlukla trend dönü?ünü ortaya koyar. Yükselen çizginin a?a?? do?ru geçilmesi sat, alçalan çizginin yukar? do?ru geçilmesi al sinyali say?l?r.

- Fiyat hareketleri ile birlikte i?lem miktarlar?n? da izleyin. Fiyat ile i?lem miktar?n?n birlikte artmas? al?? sinyalidir. Yükseli?in devam edece?ini gösterir. Fiyat azal?rken, i?lem miktar?n?n art?? göstermesi sat?? i?aretidir. Karars?z fiyat hareketlerinde i?lem art?yorsa, fiyat?n yönü belli olana kadar bekleyin.

- Pazar?n de?i?en momentumuna bak?n. E?er borsa hergün yükseliyor fakat yükseli? hergün daha azal?yorsa, bu piyasan?n a?a?? dönece?ini gösterir. Momentum zay?flamaktad?r. Borsa günlerdir dü?üyor fakat dü?ü? h?z? gittikçe azal?yorsa, yön de?i?tirme zaman? yakla?maktad?r. Piyasan?n momentumu artmaktad?r.

- Kuvvetli hareketlerin ard?ndan düzeltme gelece?ini unutmay?n. Bir hisse k?sa zamanda çok h?zl? yükselmi?se, al?m için gerilemesi beklenmelidir. Bazen bu gerileme toplam yükseli?in % 60′?na varabilir. H?zl? bir dü?ü?te sat?? karar? al?nd?ysa, düzeltme yaparak fiyat?n biraz yükselmesi beklenir.

- Al?m/sat?m kararlar?n?z? o günkü fiyata dayand?rmay?n. Fiyat çok dü?tü, art?k dü?mez veya çok yükseldi art?k yükselmez sanmay?n. Fiyatlar?n alt ve üstüne kendiniz s?n?r koymay?n. Çünkü fiyatlar s?n?r tan?maz. Birkaç senede hiç ummad???n?z kadar yükselebilir veya alçalabilir.


borsa-tilkisi

 • borsa tilkisi
 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 5207
  • Profili Görüntüle
Ynt: BORSA DERSLER?
« Yanıtla #4 : 28 Mart 2011, 21:45:54 »
P?YASA PS?KOLOJ?S? KONULARI ANLATILACAK

borsa-tilkisi

 • borsa tilkisi
 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 5207
  • Profili Görüntüle
Ynt: BORSA DERSLER?
« Yanıtla #3 : 28 Mart 2011, 21:45:41 »
H?SSELER? G?R?S ÇIKIS YERLER?

borsa-tilkisi

 • borsa tilkisi
 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 5207
  • Profili Görüntüle
Ynt: BORSA DERSLER?
« Yanıtla #2 : 28 Mart 2011, 21:45:30 »
AL SAT
TAKT?KLER?

MAC-D

 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 946
  • Profili Görüntüle
  • BORSA TiLKiSi
BORSA DERSLER?
« Yanıtla #1 : 28 Mart 2011, 21:36:28 »
BORSA DERSLER? ?LE ?LG?L? B?LG?LER BU BÖLÜMDE GEÇECEK....
Yazdiklar?m?z?n hiçbirisi Yat?r?m tavsiyesi de?ildir....