Gönderen Konu: BORSA DERSLER?  (Okunma sayısı 49090 defa)

borsa-tilkisi

 • borsa tilkisi
 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 5207
  • Profili Görüntüle
Ynt: BORSA DERSLER?
« Yanıtla #20 : 03 Mart 2012, 22:20:16 »
S?NYALE BAK
Hisse senedi al?m-sat?m? için sinyaller veren, görsel, bilgisayarlarla haz?rlanm?? modeller kurun.
Bu modeli kurman?n çok a??r ve me?akkatli i? oldu?unu unutmay?n.

BUNUN B?LD?K B?R ?EY OLDU?UNU FARK ET
Bu sinyalin, sizin otomatik dü?ünme arac?n?z oldu?unu dü?ünün.
Lehinize çal??aca??n? hayal edin.

ONDAN RAHATSIZLIK DUYMA
Bu yöntemi denediniz ve ona güveniyorsunuz.
Hakl? güveninizin oldu?u sürece ondan rahats?zl?k duyman?z?n hiçbir sebebi yoktur.
Hakl? güven; bilgi ve deneyimin sonucudur.

SONUÇ
UZUN VADEDE KES?N BA?ARI VE KAZANÇ
Bir yazar ?öyle diyor; “ Önce, bütün hayat?n? yapt???n belli bir i?lemde ortaya koymazsan, ba??na hiç bir kötülük gelmez. Bu i?lem ne olursa olsun.. Sonra, en kötü ihtimalin ne oldu?unu bilirsen, bu sana inan?lmaz özgürlük verir. Gerçek, ödülün ne oldu?unu kestiremedi?in zaman, riskin ne oldu?unu kestirebilmendir. ”

Borsa, riskin en yüksek oldu?u yat?r?m enstrümanlar?n?n ba??nda gelir. Yat?r?mc? ödülün ne oldu?unu genellikle kestiremez. Ödül, tahmin edilenden çok fazla olabilir. Ama riski de kestiremez. E?er riski küçümserse bu, bat??? da olabilir.

Hisse senedi i?lemlerinde ne yaparsan?z yap?n yanl??l?klar olabilir. Borsa dü?ündü?ünüz gibi gitmeyebilir. Burada gözden kaç?r?lmamas? gereken en önemli olay riskin kontrolüdür. Risk kontrol edilemezse, kaybeden mutlaka yat?r?mc? olur. Risk yeteri kadar ciddiye al?nmazsa, yat?r?mc?n?n sonunu mutlaka haz?rlar.

Bütün piyasalarda daima risk vard?r. E?er ba?ar?l? olunmak isteniyorsa o piyasan?n riskine sayg?l? davranmak gerekir. Bu yap?lmazsa, eninde sonunda riske ma?lup olunur.

Usta borsa sihirbazlar?ndan birinin söyledi?i ?u risk kavram?, sanki her ?eyi aç?kl?yor gibi. Diyor ki “ Hem hayatta hem de tradingde kazanmak için iki temel kural var.
1. Bahse girmezsen kazanamazs?n
2. Elindeki bütün oyun fi?lerini kaybedersen bir daha bahse giremezsin. ”
Bütün sermaye, hisse senedi yat?r?m? için kullan?lmamal?d?r. Gayrimenkul, döviz ve sabit getirili enstrümanlardan olu?an bir portföy yap?lmal?d?r. Tüm servetin 1/2' si gayrimenkul, 1/4' ü döviz, 1/8’i sabit getirili enstrüman kalan 1/8’i hisse senedi olursa risk asgariye indirilmi? olacakt?r. Bo?a piyasas?nda sabit getirili enstrüman azalt?larak,  hisse senedi lehine oran art?r?labilir.

Borsadaki toplam sermaye içerisindeki %2 lik bir kay?p, toplam servetin içerisinde çok küçük bir oran olacakt?r ki buna tahammül edilir.

Borsa içerisindeki mevcut para ile çe?itlendirme yap?lmal?d?r. Sermaye büyüdükçe çe?itlendirme art?r?lmal?d?r. Yani hisse senedi çe?idi art?r?labilir. Farkl? senetler ve farkl? sektörler olmas?na dikkat edilmelidir.

Asla borsa trendine kar?? olan sistem kullan?lmamal?d?r. Bunun istisnas? kabul edilmez.

Bir pozisyona girerken mutlaka stop fiyat? verilmelidir. E?er fiyatlar yukar? devam ediyorsa, stop fiyat?n?n yerleri yukar? do?ru de?i?tirilmelidir. Bu, iz takip eden indikatör ile yap?labilir. Stoplar sigortad?r

ÇÖZÜM
R?SK? KONTROL EDEMEZSEN H?Ç B?R ?EY? KONTROL EDEMEZS?N.
BA?ARI
H?SSE SENED? ??LEMLER?NDE HER POZ?SYONDA  MUTLAKA STOPLAR VER?LMEL?D?R. STOP F?YATI S?GORTADIR
                                                                                 -2-

borsa-tilkisi

 • borsa tilkisi
 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 5207
  • Profili Görüntüle
Ynt: BORSA DERSLER?
« Yanıtla #19 : 03 Mart 2012, 22:19:25 »
BORSA YATIRIMCISI ?Ç?N BA?ARININ MODELLENMES?
?NANÇLAR, Z?H?NSEL FAAL?YETLER ve STRATEJ?LER
?NANÇLAR
Para önemli de?ildir.
Borsa i?lemlerinde kaybetmek do?al bir ?eydir. Risk kontrol edilmelidir.
Borsa bir oyundur.
Ba?ar? için zihinsel haz?rl?k ( prova ) ?artt?r.
Ba?lamadan önce oyun kazan?l?r.
Z?H?NSEL DURUM
Her ne olursa olsun kendi d???nda ba?ka bir ?eyi suçlama.
Hata olursa, buna neyin sebep oldu?unu ara?t?r, bul ve tekrar etme.
Borsa konusunda sab?rl? ol.
Borsa seni sinirlendirmesin.
Yanl??l?klardan korkma.
Çok iyimser olma.
Ba?ar?n?n anahtar?, sonuçlardan sorumlu olmakt?r.
Z?H?NSEL STRATEJ?
AL-SAT sinyallerine bak !
Bunun bildik bir ?ey  oldu?unu fark et !
Ondan rahats?zl?k duyma !
ÇÖZÜM
H?SSE SENED? ??LEMLER?NDE AL-SAT S?NYALLER? VEREN S?STEM? KULLAN VE DAHA ÇOK ÇALI?
BA?ARI
GÜNE BA?LARKEN KURALLARINI VE GÜN B?T?M?NDE YAPILAN ??LEMLER?N? GÖZDEN GEÇ?R
?NANÇLAR
?nanç kelimesi daha ziyade dini anlat?mda kullan?lan bir kavramd?r. Gerçek anlamda inanç, insan?n hayat?na anlam kazand?ran, onu yönlendiren prensipler, h?rslard?r. ?nançlar; insan? çal??t?ran, ba?ar?ya ****üren tek yoldur. ?nançlar, insan beyninin komutlar?d?r. T?pk? bir bilgisayara verilen komutlar gibidir. ?nançlar, mükemmelli?e giden yoldur. Do?ru kullan?ld???nda iyi bir hayat?n yarat?lmas?ndaki en güçlü araçlardan birisidir. Yanl?? kullan?ld???nda ise bu etki tersine dönebilir.
?nançlar, bize yol gösteren araçlard?r. E?er do?ru kullan?l?rsa her ?eyi ba?armam?z? sa?larlar. E?er borsa ve hisse senedi i?lemlerinde mükemmel olmak istiyorsak, mükemmelli?e ula?an insanlar? modellemeliyiz. Yani onlar? taklit etmeliyiz. Buradaki problem hangi inançlara sahip olmal?y?z ve bunlar? nas?l geli?tirmeliyiz ? sorusudur.

Borsa gibi ac?mas?z bir piyasada ba?ar?l? olan insanlar?n inançlar?n? modelleyecek olursak, ba?ar?ya giden ilk ad?m? atm?? oluruz. Mükemmelle?ebiliriz.. Yap?lacak ilk i?, bu insanlar? bulmak, mümkünse görü?mek veya hayat hikayelerini oku***** inançlar?n? taklit etmektir. S?k?nt?; böylesine ba?ar?l? insanlar?n çok az olu?u ile ba?ar?l? hayat öykülerini veya inançlar?n? anlatan yay?nlar?n çok az olmas?d?r. Az olmas?na ra?men yinede vard?r. Onlar?n yazd?klar?n? defalarca okuyup, her kelimesinin üzerinde durup ve dü?ünerek, inançlar?n? modellememiz gerekir.
Bir ayr?nt?y? anlatmadan geçemeyece?im. Olumlu inançlar?n  her zaman ba?ar?y? garanti etmeyece?i bilinmelidir. Hele borsa gibi her gün, her ?eyin de?i?ebilece?i bir piyasada yanl??l?klar?n olmas? kaç?n?lmazd?r. Borsa i?lemlerinde devaml? kazanmay? garanti eden hiçbir sihirli formül yoktur. Ama do?ru inançlar seçilip uygulan?rsa, gerekti?inde geli?tirilip de?i?tirilebilirse uzun vadede mutlaka kazan?lacakt?r.
Dünyadaki en ünlü traderler, inançlar? aç?s?ndan üç yol izliyorlar. Bu izledikleri üç yolu taklit edebilirsek onlar?n  ula?t?klar? sonuçlara ula?amasak bile yakla?abiliriz. Burada kabul etmemiz gereken ?ey, bu ünlü traderlerin neredeyse konular?nda bir deha olmalar?d?r. Ama herkes deha de?ildir.
Bütün ba?ar?l? traderlerin hayat öyküleri veya röportajlar? incelendi?i zaman ortak inançlar? görülmektedir. Yap?lmas? gereken, bu inançlar?n modellenmesidir.

Borsa hakk?nda modelleme için üç önemli unsur vard?r. ?nançlar, zihinsel durum, zihinsel strateji.
Para önemli de?ildir.
Fazla kazanmak için yap?lan hisse senedi i?lemleri insan? kaybetmeye zorlar ve kay?plar?n en önemli nedenlerinden biri budur. Para çok önemli oldu?u zaman, insan zarar? k?sa kesip kazançta oturamaz. Oysa bu alt?n kurald?r. Kazanç beklentisi makul düzeyde tutulmal?d?r. Fazla kazanma beklentisi, gerçekçilikten uzak bir tutum izlememizi sa?lar ve bu hayal k?r?kl??? yarat?r. Bu hayal k?r?kl???n?n maliyeti çok yüksek olabilir.

Borsa i?lemlerinde kaybetmek do?al bir ?eydir.
S?k söyleyece?im gibi alt?n kural, zarar? k?sa kesip kazançta oturmakt?r. Kaybetmek dünyan?n sonu de?ildir. Önemli olan zarar? k?sa kesmektir. E?er hisse senedi i?lemlerinde zarar k?sa kesilmezse, küçük kay?plar, orta büyüklükteki kay?plara, orta büyüklükteki kay?plarda yüzle?mek zorunda kalaca??m?z kocaman kay?plara dönü?ecektir. Buradaki kay?plar? ba?ar?s?zl?k diye nitelendirmek yanl??t?r. Ne yaparsan?z yap?n yanl??l?k ve kay?p olacakt?r. Bu, borsa i?lemlerinin do?as?nda vard?r. Risk daima kontrol alt?nda bulundurulmal?d?r. Risk kavram? ayr?ca anlat?lm??t?r.

Borsa bir oyundur.
Hayat gibi.. Hayatta da kazan?l?r veya kaybedilir. Her ikisini de do?al kar??lamak gerekir. Önemli olan oyunu kurallar?na göre oynamakt?r. Kurallara u***** para kaybetmi?sen do?ru bir ?ey yapm??s?n demektir. E?er kurallara uymad?ysan zihinsel haz?rl?klar?n yeterli de?ildir. Daha uygun ?artlar için haz?rlanmak gerekir. Hisse senedi i?lemleri sevilen bir i?, bir oyun olarak görülmeli, bu oyun bizi rahatlatmal?d?r. Bütün ihtimallere inanmal?, sorumluluktan kaçmamal? ve ba?ar?s?zl?ktan korkmamal?d?r. Yap?lan i?e konsantre olunup de?i?kenli?i ve ilginçli?ine oyun olarak bakabilirsek bu inanc?m?z güçlenir daha çok zevk alabiliriz.

Ba?ar? için zihinsel haz?rl?k (prova) ?artt?r.
Zihinsel provan?n ad? bilgidir. Borsa i?lemlerine ba?lamadan önce mutlaka çok çal??mak ?artt?r. Hatta bütün olumlu ve olumsuz ?artlar ya?anm?? olmal?d?r. Tüm teknik analiz bilgileri ö?renilmi? ve deneyim kazan?lm?? olmal?d?r. Bu çok zaman isteyen ve me?akkatli bir i?tir. Tüm süper traderler borsa ile ilgili muazzam çal??malar yapm??lar, kendi i?lemleri için   modeller geli?tirmi?lerdir. Ba?ar?l? olabilmek ve kazanmak  için yeterli bilgi ve deneyim olu?mal? ve bunlar?n zihinde provas? yap?lmal?d?r. 

Ba?lamadan önce oyun kazan?l?r.
Çok çal??ma, planlama ve zihinsel prova sayesinde , gelecekte olmas?n? istedi?imiz olaylar sanki ?imdi oluyormu? gibi zihinde canland?r?lmal?d?r. Bu tip inançlara sahip olanlar uzun vadede kazan?r ve aksiliklerin üzerinden gelmeleri daha kolay olur.
PS?KOLOJ?

Borsa i?lemlerinin ba?ar?l? ve uzun ömürlü olmas? için verimli, huzurlu ortamda çal??mak gerekir. Borsaya asla insan kendi sorunlar?n? getir**lidir.

?nsanlar? genellikle olumsuz borsa deneyimleri  etkiler. Endi?e, h?rs, korku, yap?lan i?i çok etkiler. Hissi olarak girilen pozisyonlar genellikle kay?p ile sonuçlan?r.

Arka arkaya kay?plar gelirse, faaliyetler azalt?larak beklemek gerekir. Böyle durumlarda i?lem yapmaya zorlanmak insan? mahveder. Geri çekilmek en iyisidir.

Yay?nlanan borsa dergileri ve bültenleri daima piyasan?n gerisinde kal?r. Çünkü olmu? olaylar hakk?nda bilgi verirler. Borsa kapand?ktan sonra yorumcular borsa endeksinin neden dü?tü?ünü veya ç?kt???n? anlat?rlar. Bu i?, genellikle deneyimsiz trader’lar veya trader’l?k yapmayan ki?iler taraf?ndan yürütülür. ?yi trader i?lem yapar.

Hisse senedi piyasas?n? anlamaya çal??ma çabas? bo? bir çabad?r. Para kazanmaya konsantre olmal?, borsa ve piyasay? anlamaya de?il.

Daha fazla para kazanman?n en iyi yollar?ndan biri hedef belirlemek, grafiklere konsantre olmak, bilinç ve bilinç alt?n? kazanmaya yönlendirmektir.

Ne  kadar disiplinli olunursa  o kadar çok kazan?l?r. 

TEKN?K
Borsa i?lemlerinde ba?ar? sa?lamak için grafik okumak ?artt?r. Grafik ile çal??mak sörf yapmaya benzer. ?yi bir dalgay? yakalamak gerekir. Bu dalgan?n fiziksel ve kimyasal özelliklerini bilmeye gerek yoktur. Sadece nerede ve ne zamanda hareket edece?inizi bilmek yeterli olabilir. Bu nedenle grafiklere yard?mc? olarak kullan?lan yüzlerce indikatör ve karma??k formüllerinin bütün detaylar?n? bilmeye gerek yoktur. Neyin, nerede kullan?lmas?n? bilmek yeterli olacakt?r.

Hangi bilgiye sahip olursan?z olun, ne yaparsan?z yap?n, yanl?? yapabilirsiniz. Bu nedenle riski mutlaka kontrol alt?nda tutmak gerekir. Herhangi bir i?lemde asla borsadaki toplam sermayenin % 2 ’sinden fazlas? riske at?lmamal?d?r.
Daima trend takip edilmeli ve yöntemlerden asla vazgeçil**lidir. Bu konuda hiçbir istisna kabul edilmez. Böylelikle yap?lan i?lemler birbiri ile ayn? olur, kötü i?lem gerçekle?mez.

?yi sistem, trend takip eder. Borsada, trend olmay?p yatay hale geldi?inde, bu sistem kazanç sa?lamayacakt?r. Sermaye eriyebilir. Kenarda beklemek daha do?ru olacakt?r.

Kullan?lan sistemi, k?sa vadeden uzun vadeye s?k s?k de?i?tirmek gerekir.

Optimizasyon ?üphelidir. Herkes geçmi? için mükemmel bir sistem yaratabilir. Bunu y?llarca denemi? birisi olarak rahatl?kla söyleyebilirim.

Temel veriler gereksizdir. Borsa ve piyasa her türlü haberleri iskonto etmi?tir. Çünkü;
1. Temel analizde kullan?lan bilgiler do?ru olmayabilir,
2. Temel analistin gerçek de?er hesab? hatal? olabilir,
3. Borsa ve piyasa yanl???n? bir süre düzeltmeyebilir ve hisse senedi gerçek de?erine ula?mayabilir.

Borsa ve teknik analiz konular?nda kazanmak için belirleyici kurallar  ;
1. Göreceli güç (sistem göstermelidir)
2. Uzun vadeli trend (sistem göstermelidir)
3. Al?m-sat?m yap?lacak   noktan?n belirlenmesi (günlük grafiklerde sistem göstermelidir)
4. Mevcut grafik formasyonu (Formasyon tespiti soyut oldu?undan görsel analizle yap?lmal?d?r.)
5. Hacim gücü (sistem göstermelidir) Yaln?z hacim de?ildir. Hacim gücü ve hacim verileri yanl?? çal??abilir.
Bak?n?z,   ?MKB den kaynaklanan hatal? verilerin teknik analize etkileri.
6. Her seviyede stop fiyat? (sistem göstermelidir)

Bir pozisyona girerken mutlaka stop fiyat? verilmelidir. E?er fiyatlar yukar? devam ediyorsa, stoplar?n yerleri yukar? do?ru de?i?tirilmelidir. Bu, iz takip eden indikatör ile yap?labilir. Stoplar sigortad?r.

SONUÇ ve BA?ARI
GÜNE BA?LARKEN KURALLARINI VE GÜN B?T?M?NDE YAPILAN ??LEMLER?N? GÖZDEN GEÇ?R

Zihinsel durum , insan?n kendi dü?üncelerini kontrol alt?nda tutmas?d?r. Bir ba?ka deyi?le disiplindir, zihnin terbiye edilmesidir. Bununla ilgili birtak?m sorunlar ya?an?r. E?er bu sorunlarla ba? edebilirsek zihinsel durumumuzu kontrol alt?na alarak ba?ar?ya ula?mam?z? kolayla?t?rabiliriz. Borsa i?lemleri yaparken genellikle iki tip sorun görülür. Birincisi teknik bilgi eksikli?i, di?eri zihinsel durumlar?yla ilgili sorunlar?d?r. Teknik bilgi ile olan sorunlar, bu yaz?n?n konusu de?ildir. Yat?r?m veya tradingin zihinsel durumlar?yla ilgili sorunlar genellikle a?a??dakilerdir.

Her ne olursa olsun, kendi d???nda bir ba?ka ?eyi suçlama.

Buna, sonuçlardan sorumlu olmamak da diyebiliriz. Borsada yat?r?mc?lar, kendi d???ndaki olaylar? suçlamak e?ilimindedir. Toplumumuzda bunu destekler. Borsa suçlan?r, oysa borsan?n yat?r?mc?dan haberi yoktur. ?çeriden yap?lan hisse senedi i?lemleri suçlan?r. Daha do?rusu yolunda gitmeyen ne varsa, onlar?n hepsi suçlan?r. Trader, kendisi d???nda bir ?eyi suçlad??? zaman, ayn? hatay? tekrar edecektir. Çünkü i? kontrolden ç?kacakt?r. Oysa, tüm aksilikler traderin kendisine aittir ve trader bunu kabullenmek istemez. Bunu kabullenmek gerekir ama  kendisini ac?mas?zca suçlamas? da gerekmez. Ba?ar? veya ba?ar?s?zl?k.. Hangisi olursa olsun bunlar? kendimiz yarat?r?z. Önemli olan onlar? denetlemek, olaylar? ak???na b?rakmamakt?r. Hisse senedi i?lemlerinde zarar mutlaka olacakt?r. Bu inanc? geli?tirmek gerekir. Bu nedenle ba?ka bir ?eyi suçlamak bize hiçbir ?ey kazand?rmayacakt?r. 

Hata olursa, buna neyin sebep oldu?unu ara?t?r, bul, tekrar etme.     

Borsa i?lemlerinde ne yaparsan?z yap?n, ne kadar bilgili olursan?z olun, yanl??l?klar olacakt?r. Bu hatalar?n faturas?, para kaybetmektir. Yap?lan hatalar? sadece para kaybetmek olarak alg?larsak zihinsel durumumuz bozulur. Kim para kaybedince sevinebilir ki ? Ama, tanr?n?n bize arma?an etti?i en mükemmel  bilgisayar olan beynimizi do?ru kullanabilirsek bu hatalar bize daha sonra avantaj olarak geri döner. Genellikle yap?lan hatalar;   
1. Sistemimizden olabilir, sistemimizi geli?tirmeliyiz.
2. Borsa , olmad?k yerde döner, stop olur ve zarar edebiliriz. Bu hata zaten bizden kaynaklanan bir ?ey olmad???ndan stop fiyat?n?n k?ymetini anlar?z.
3. Bir formasyon hatal? görülüp erken davran?l?r ve boyumuzun ölçüsünü alabiliriz. Bir daha formasyonlar? daha iyi de?erlendirebiliriz. 
4. Hisse senedi i?lemlerinde para kazan?ld???nda sorun yoktur. Ama herhangi bir hata nedeniyle para kaybedildi?inde hemen geri dönerek nerede hata yapt?m, neden para kaybettim sorular?n?n cevaplar?n? aramak ö?renmeye farkl? bir boyut katacakt?r. Hatalardan korkanlar her ?eyin ters gidece?ini dü?ünür ki buda ba?ar?y? engeller.  Engeller daha sonra psikolojimizi ve zihinsel durumumuzu bozar. 

                                                                     
ÇÖZÜM
?mkan? olan traderler, al?m-sat?m yapt?klar? hisse senedi grafiklerinin ar?ivlerini tutabilirler, üzerlerine al?m-sat?m noktalar?n? i?aretleyebilir ve daha sonra bunlar? inceleyebilirler. Ola?***tü fayda sa?layaca?? görülecektir.

Borsa konusunda sab?rl? ol.

Sab?r erdemdir, zaferin anahtar?d?r. Borsada sab?r, kazançtan emin olanlar?n tavr?d?r. Acemi yat?r?mc?lar yeteri kadar sab?r gösteremez, küçük kazançlar? al?r ve piyasadan çekilirler. Fiyatlar yukar? hareketini sürdürdü?ü sürece yeniden al?m  cesaretini gösteremezler. Bu cesareti göstermek asl?nda zordur. Biraz sabretme cesaretini gösterse daha kazançl? ç?kacakt?r. Kazançta otur, alt?n kural?n?n alt?ndaki mant?k, sab?r gösterme kabiliyetidir. Formasyonlar?n olu?mas?n? bekleme sabr?n? göstermeyebilirler. Buradaki sab?rs?zl?k genellikle insan? sadece hizaya sokar.

S?k s?k al?m sat?m yaparak borsada para kazan?laca?? zannedilir ki bu yanl??lar?n en büyüklerinden birisidir. Do?ru olan?; do?ru zamanda , do?ru hisse senedi alarak yükseldi?i sürece sabretme becerisi göstermektir. Bana soranlara istedikleri hisse senetlerinin grafiklerini önlerine koyuyor ve soruyorum: Bak bakal?m diyorum, ciddi kazanc?n oldu?u bana bir gün bul ! Yok .. Bir günde hiçbir zaman hiçbir ?ey olmuyor. Peki, sab?r göstermesi süresi ne kadar olmal?d?r ? Bu yat?r?mc?n?n bak?? aç?s?na göre de?i?mektedir. Benim yapt???m simülasyonlarda bu süre genellikle 40-50 günü geçmez. Bu süreden sonra fiyatlar?n s?k??maya gidece?ini söyleyebilirim. Bu uzun vadeli yat?r?mc? için bir ?ey ifade etmeyebilir ama bir trader için çok ?ey ifade edecektir.

Borsa seni sinirlendirmesin.

Sinirlendirmesin, çünkü senin sinirlili?inden borsan?n haberi yok ! Özellikle arka arkaya kay?plar gelirse traderin sinirleri altüst olur. Para kaybedilmesine trader k?smen tahammül edebilir. Ama sinirlerin bozulmas? traderi mahveder, öldürür. Israr etmenin hiçbir anlam? yoktur.. Hiç bir ?ey sinirlerimizin altüst olmas?na de?mez. Borsa  sava?t?r. Bu sava?ta sinirler bozuluyorsa kaybedece?iniz kesindir. Kaybedilen bir sava?a girmenin anlam? yoktur. Direnç göstermeye çal??mak anlams?zd?r. Geri çekil.. Nas?l olsa kazanabilece?in bir sava? ç?kacakt?r. Ona haz?rlan. Hisse senetleri kaçm?yor. E?er daha da becerilemiyorsa psikolojik destek al?nmal?d?r.
Öneriler;
1. Uzun süre ekran ba??nda kalmak sinirleri bozar, hisse senedi piyasas?nda bir saatte, bir günde bir ?eyler olmuyor. Mümkün oldu?unca ekran kar??s?nda kalmaktan uzak dur. Dünya istatistiklerinden birini söyleyeyim, “ Günlük i?lem yapanlar?n en az % 50’ si uzun vadede borsada tüm servetlerini kaybedeceklerdir ”. Burada bahsedilen borsadaki para de?il, tüm servettir. Hiç kimsenin de o, % 50’ lik k?sma girmesini arzu etmem.
2. Arac? kurumlara ya hiç gitme, yada çok az git. S?k i?lem yapmak hiçbir i?e ******az. Sadece arac? kurumun sevgilisi olunur. Arac? kurumlar bana k?zacakt?r !
3. Ara s?ra kendine tatil ver, mükafatland?r. Hisse senetlerine hiç bakma. Özellikle s?k trading yapanlara çok faydas? olacakt?r.
4. E?er ald???n?z hisse senedi sinirlerinizi bozuyorsa, sat. Ak?am, rahat uyu.

Yanl??l?klardan ve yanl?? zamanlardan korkma.

Çok  güzel bir atasözümüz vard?r. “ Korkunun ecele faydas? yoktur”. Elbette burada kast edilen para kaybetme korkusudur. Borsa ve hisse senetleri ya?ayan bir varl?k gibidir. Size al?m içinde, sat?m içinde zaman tan?yacakt?r. Zihinsel durumunuzu kontrol alt?na ald???n?z zaman yanl??l?klar?n ve yanl?? zamanlar?n daima olaca??n? bileceksiniz. Korku ile i?lem yapanlar?n alacaklar? tek ortak karar vard?r. Karar alamamak veya yanl?? karar almak. Korkunun en yo?un ya?and??? zamanlar kaos zamanlar?d?r. Kaosa teslim olmaktansa “ Al sana bir kaos daha ”  deyip kenara çekilmek olmal?, olay? sayg?yla kar??lamal?, hatta espri katmal?d?r. Ben böyle zamanlarda “ bu filmi daha önce seyrettim ” deyip kenara çekiliyorum. Faydas?n? anlatamam. Direnmek bo?unad?r. Böyle yanl??l?k ve yanl?? zamanlarda durumu kabullenip sakin olmaya  ve bundan en az kay?pla kurtulmaya çal???yorum.   Hayatta, her ?ey planlad???m?z ve dü?ündü?ümüz gibi gitmeyebilir. E?er zihinsel durumumuzu buna göre ayarlarsak yanl??l?klar?n alt?ndan kalkman?n çok kolay olaca??n? göreceksiniz.

Çok iyimser olma.

Normal hayatta iyimserlik bir erdem olarak kabul edilir. Sa?l?kl? ya?amak için olmazsa olmaz kurallar?n ba??nda geldi?i, uzmanlar? taraf?ndan s?k anlat?l?r. Buna hiçbir itiraz?m yok. Ancak borsa konusunda fazla iyimserlik faydadan çok zarar sa?layabilir. Hisse senedi piyasas? anla??lamaz ve kendi içerisinde düzensizlik gösterir. Her an, her ?ey de?i?ebilir. Örne?in;
1. Bir formasyon tamamlanm??, ölçüm yap?lm?? ve belli bir yere kadar gidebilece?i hesap edilmi? olabilir. Hesaplamalar do?rudur da. E?er bu dü?ünceye inan?l?rsa, olay?n gerçekle?mesi beklenir. Olay de?i?ebilir, b?rak?n beklenen hedefe ula?mas? formasyona geri dönebilir. Çok iyimserlik dü?üncesi bizi ruhen çok rahats?z edecektir. Yap?lmas? gereken borsa ve piyasalarda her an her ?eyin olabilece?i dü?üncesini zihnimize sokmakt?r. Bu korku de?il, her ?eye haz?rl?kl? olmakt?r.
2.  Hisse senedi, trendini yukar? k?rm?? ve bunu her ?eyiyle teyit etmi? olabilir. Al?m yap?labilir. Trend tekrar geri döner. Teknik analiz, bunu belli ölçülerde kabul eder ve literatüre girmi?tir. Ama döndü?ü yetmezmi? gibi   dü?meye devam edebilir. Tam trend kesildi, mükemmel al?? yapt?m, iyi para kazanaca??m gibi hayallerde gezilirse bu terslikler traderi ola?***tü rahats?z edecektir. Hemen teknik düzeltmeler yap?lmal?d?r. Hisse senedi piyasas?nda her an her ?eyin olabilece?i do?al kabul edilmelidir.
3. Çok iyimser olma, traderin kendi dü?üncelerine ve beklentilerine çok önem vermesidir. Oysa borsa ve piyasaya konsantre olmal? ve de?erlendirmeler objektif   olmal?d?r. Örnekler ço?alt?labilir.
Ba?ar?n?n anahtar?, sonuçlardan sorumlu olmakt?r.

Hayat?n her alan?nda oldu?u gibi ba?ar?l? insanlar incelendi?inde, stres alt?nda bulunmayan veya stresle ba?a ç?kabilen, hayata olumlu bakan, i?ler ters gitti?i zaman asla ba?kalar?n? suçlamayan kimselerdir. Borsa hakk?nda da bu böyledir. ?yi trader; yapt??? tüm hisse senedi i?lemlerinden kendisini sorumlu tutar. Bu onun motivasyonunu çok art?r?r. Ba?ar?l? trader, sonuçlar?n kendisi taraf?ndan üretildi?ini bilir ve inanc?n? bu yönde sürekli geli?tirir. Sonuç olumsuz olursa onu denetlemesi daha kolay olur, yapt??? i?lemden sonra geri döner ve hatas?n? bulur. Onu zihnine resmeder. Ba?ar?l? trader ;

1. Sonuçlar?n kendisi taraf?ndan haz?rland???n? bildi?i için ba?ar?s?zl?ktan hiç korkmaz. Sadece sonucuna bakar. Böylelikle sorumluluk almakla kaybedecek hiç bir ?eyi olmad???na inanm??t?r.
2. Ba?ar?l? traderde, trading için çeli?ki yoktur. Kendine hakl? güveni vard?r. Y?llarca çal??arak bu güveni elde etmi?tir.
3. ??ler yolunda gitmedi?i zaman alt?ndan kolay kalkar. Engin çal??mas? , buna olanak verir.
4. ?nançlar? ve kurallar? vard?r. Bu inanç ve kurallar? kendisi yaratt???ndan sonuçlardan do?acak sorumlulu?u rahatl?kla üstlenir.
5. Gerçek bir traderin kitab?nda ba?ar?s?zl?k diye bir kavram yoktur, sonuçlar vard?r. O, sonuçlar?n sorumlulu?unu al?r.

ÇÖZÜM
Z?H?NSEL DURUMUN KONTROLÜ, BORSA BA?ARISININ B?R PARÇASIDIR.
                                                                                                       -1-

forvet78

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 1
  • Profili Görüntüle
Ynt: BORSA DERSLER?
« Yanıtla #18 : 23 Şubat 2012, 18:00:50 »
hocam hay?rl? ak?amlar,uçak için yorumunuzu alabilirmiyim sayg?lar

borsa-tilkisi

 • borsa tilkisi
 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 5207
  • Profili Görüntüle
Ynt: BORSA DERSLER?
« Yanıtla #17 : 21 Şubat 2012, 23:38:24 »
borsada bi kural vard?r uzun y?llar takip eden bilir bi kaç istisna harici de?i?mez
4 tavan çeken hisse tavan? bozar
4 dip çeken hissede dibi bozar
bunu iyi bilen bu bilgiyi paraya cevirebilir
buna en iyi örnek bu haftaki hareketi ile ilgili olarak cemas? verebiliriz 4. tavandan bozdu :)

borsa-tilkisi

 • borsa tilkisi
 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 5207
  • Profili Görüntüle
Ynt: BORSA DERSLER?
« Yanıtla #16 : 13 Şubat 2012, 11:31:58 »
günlük hisse takip eden arkadaslara bir kaç ö?üdüm olacak
1- alaca??n?z hisseyi al?s yeri belirleyin
2- sat?s yeri belirleyin
3- beklenmedik dü?ü?lere kars? stop fiyat?n?z olsun ( yani zarar kes )
4- günlük hisselerde illaki tavan beklemeyin bence +1+2+3+4+5+6+7+8+9 karda kard?r sizin sans?n?za ne kadar? dü?erse art?k
5-  al?s fiyat?ndn 1 kademe yukar?dan satmay? kar bilmek bile bazens tradede kard?r aza kanat etmeyi bilin zarardan iyidir  . amac illaki hisseyiu tavandan vermektir ama nerde öyle yo?urdun bollu?u
6- güvenmedi?iniz insanlar?n günlük hisselerini almay?n bu bende olsam dahi
7- herkez borsada devaml? kar edemez zararlarda stratejiniz olsun
8- hisse yaz?l??nca ac?n grafigine bi bak?n durumum nas?l
9- burda yaz?lan hisselerin stop yeri al?s fiyat?n?zd?r a?a?? dü?mesi halinde -3 stop noktas?d?r ( sizde kendinize göre bir uygulama belirleyin )
10- günlük kar etiniz diyelim Allaha ?ükür deyip aza kanat edin bence amac?m?z az kar hep kar olsun
11- hisseyi yaz?l?s yerinden almaya özen gösterin tavan çekmis bi günlük hisseyi almak sizi üzecektir .
12- piyasa takibini iyi yap?n endeks bozuksa  yurd?s? bozuksa kötü haberler varsa bulasmay?n günlük hisselere bence
13- size ö?retcem sistemlerde hisseleri takip edin sat?s yerini bilmiyorsanaz sistem size der

borsa-tilkisi

 • borsa tilkisi
 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 5207
  • Profili Görüntüle
Ynt: BORSA DERSLER?
« Yanıtla #15 : 24 Ekim 2011, 08:56:36 »
Hisselerde operasyon nasil yapilir?
Hisse sahibi ile ortakla?a operasyon yap?ld??? için kimlerin elinde ne kadar lot var bilinir. Nas?l m? bilinir? ?MKB’ye sorularak bilinir. ?irket sahibi kimlerin elinde ne kadar hisse var bilgisini, mevzuaten ö?renebildi?i için bu bilgi hep elinin alt?ndad?r. O yüzden bu bilgiye istinaden yüklüce mal alan var ise onlar cezaland?r?l?r, yani bezdirilir e?er yayg?n bir ?ekilde küçük yat?r?mc?n?n elinde ise veya birisi mal? toplam?? ise onu defetmek için bedelli art?r?m aç?klan?r. Böylece mal tekrar ele geçirilir.

Neticede mal ço?unlu?u operasyon yapacak düzeye geldi?inde dü?meye bas?l?r.

Mal? kimler alacakt?r? ?lk önce borsada operasyon yapanlar?n tan?d?klar?, sonra seans salonu gediklileri sonra onlar?n tan?d?klar?(tüyocular) sonra internet takipçileri ve dergi okuyucular? yani küçük yat?r?mc?lar. Yani yakla??k 4 halka.

Mal haz?r oldu?unda ilk fi?ek yak?l?r. ?lk önce önemsiz bir yerde basit bir haber medyaya servis edilir. Burada insan beyninin küçük rakamlar prensibi devreye girer. Bu yaz?y? pek çok ki?i okur ama önce kimse dikkat etmez. ?kinci haber ç?k?nca jeton ayn? anda herkeste dü?er ve hareket ba?lar. Mesela bak?r fiyatlar? eylül ay?nda artacak gibi bir haber servis edilir. Sonra bak?r üretti?ini aç?klay?nca ?irket, herkes hisse almak için atlar.

(Brova’da da sat??lar?n çok artt???na dair ç?kan haber buna örnektir. Hisse artmaya ba?lay?nca bu bilgiyi hat?rlayanlar hemen borova alacaklard?r, inanmazsan?z izleyin görün.(Bilgi için Say?n Karasusarak’a te?ekkürlerimle))

Bir anda hisse yukar?ya gitmeye ba?lar, bu sefer fiyat?n nereye gidece?i konu?ulmaktad?r. Herkes bir ?eyler söyler %30, %40 %50 diyenler olur, baz?s? uçmaya ba?lar ama hakkaten de fiyatlar art?k art?yordur.

Fiyat kimsenin bekleyemeyece?i kadar artar, seans içinde kalp krizi geçirtecek kadar uç hareketler gerçekle?ir, “yuh art?k bu kadar da olmazlar” ya?an?r ve hisse için çok çok güzel bir haber gelir. Mesela petrol buldu, yabanc? ortak geliyor gibi.

Bu a?amadan sonra bir miktar daha yukar? gidi? olur ama buradan sonra dönü? olur, hem de muhte?em bir dönü?. Hisse tabanlar yemeye ba?lar ve kimse mal veremez daha sonra durulur, sonra tekrar dü?er ve nihayetinde ba?lad??? yere gelir.

??lemci bu esnada mal? anla??lan fiyatta satmaya çal???r. Mal? bütün halkalara kademe kademe pazarlar, h?zl? tepkiler gerçekle?ir, nihayetinde mal? satar ve hisseye art?k y?llarca kimse u?ramaz.

Özetle yap?lan manüplasyonlar ülkemizde bu ?ekilde olur. ?MKB ve SPK ara?t?rma yapar fiilen bir ?ey olmaz, zanl?lar kolayca d??ar?da gezer, hiçbir ceza gelmez ya da ki?iler cezaland?r?lamaz. Çünkü hakikaten sistemi, yat?r?nc?y? koruma güdüsü yoktur. ?ncelemeler usulen yap?l?r. Vurgunu yapanlar pahal? arabalar? ile cemiyet hayat?nda boy gösterir. Her ?ey unutulur.

Mal alan garibanlar?n yan?nda ise Allahlar? d???nda kimseler yoktur. ( al?nt?d?r )

borsa-tilkisi

 • borsa tilkisi
 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 5207
  • Profili Görüntüle
Ynt: BORSA DERSLER?
« Yanıtla #14 : 21 Temmuz 2011, 23:26:35 »
bugün ya?ad???m?z olay endeks alt deste?i k?rd?m? diger alt deste?e gelir
61500 k?rd? asa??
61200
61000
60500
60000
59500
desteklerini test etti
deste?i k?r?lan senet yada endeks bi alt destege gelir mant???n? unutmay?n

borsa-tilkisi

 • borsa tilkisi
 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 5207
  • Profili Görüntüle
Ynt: BORSA DERSLER?
« Yanıtla #13 : 16 Mayıs 2011, 22:23:44 »
B?R H?SSE SENED?NDE OLUMLU HABER VAR VE G?TM?YORSA SÜPEYLE BAKMAK LAZIM OLAYA
YA H?SSE SENED? PAHALIDIR KAR SATISI YAPILIYORDUR
YA SPEK MALDAN ÇIKIYORDUR
YADA B?R?LER? BASKI KURUP UCUZA TOPLAMAYA CALISIYORDUR
BAZENDE H?SSELER TEPK?LER?N? P?YASADAN DOLAYI GEC VER?RLER

dsonat

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 7
  • Profili Görüntüle
Ynt: BORSA DERSLER?
« Yanıtla #12 : 13 Mayıs 2011, 20:08:33 »
elinize sa?l?k üstad,,,biligileerini payla?t???n için te?ekkür ederim.nice realize karlara :))

Cekirge101

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 21
  • Profili Görüntüle
Ynt: BORSA DERSLER?
« Yanıtla #11 : 13 Mayıs 2011, 00:28:45 »
Üstad?m,ellerinize sa?l?k ...insallah daha çok sey ö?renece?iz sizden   ;)
sayg?lar?mla
« Son Düzenleme: 13 Mayıs 2011, 00:32:39 Gönderen: Cekirge101 »
''Önce önemsemezler, sonra gülerler, sonra k?skan?rlar, en sonunda ise yenilirler.”

AYMA

 • Acemi Üye
 • **
 • İleti: 62
  • Profili Görüntüle
Ynt: BORSA DERSLER?
« Yanıtla #10 : 25 Nisan 2011, 00:17:39 »
Stop loss yöntemlerini çok güzel analatm??s?n?z te?ekkürler

borsa-tilkisi

 • borsa tilkisi
 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 5207
  • Profili Görüntüle
Ynt: BORSA DERSLER?
« Yanıtla #9 : 24 Nisan 2011, 15:42:37 »
BORSADA FIRSATLAR B?TMEZ KAÇAN BALIK BÜYÜK OLUR HEP

borsa-tilkisi

 • borsa tilkisi
 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 5207
  • Profili Görüntüle
Ynt: BORSA DERSLER?
« Yanıtla #8 : 09 Nisan 2011, 02:02:37 »
Stop Loss Yöntemleri
Nedense x liraya bir hisse al?n?rken y liraya ç?k?nca sataca??m diye plan yap?l?r. Sanki al?nan her hisse yükselecekmi? gibi ki?i kendini ?artlar ve hisse gerileyince de kendisini ?artland?rm?? oldu?u için zarardayken hisseyi satmaz, satamaz. Eli varmaz. Çünkü hisse mutlaka gitmeliydi, sa?lam hisseydi.
O satmad?kça hisse daha da dü?er bir süre sonra olay "?imdi satsam çok zarar?m var, uzun vadede kazan?r?m bekleyeyim" ?ekline dönü?ür.

Bir di?er problem de hisseyi al?rken vadenin, yani X liraya al?nan hissenin hangi vade için al?nd???n?n belirlenmemi? olmas?d?r. Y lira'ya sat?lacak olmas? bir hedef ancak zaman bak?m?ndan ne kadar süreye göz yumulacak oldu?unun da belirlenmesi gerekir.

Borsada al?nan her hissede kazan?lacak diye bir ?art yoktur. Zarar gayet normaldir. Normal olmayan her hisseden kar edilecek ?eklinde ki?inin kendisini ?artland?rmas? ve zarar ihtimalini dikkate almamas?d?r. Önemli olan nerede dur denilmesini bilmektir. Buna da STOP LOSS deniliyor.

Ad?ndan da anla??laca?? gibi stop loss, kayb?n durdurulmas? demektir. Bu terim kat? kurallarla belirlenmi? bir kavram de?ildir. De?i?kendir. Ki?inin göz yumaca?? bir oran olabilece?i gibi mekanik bir sistem de kullabilir. Bu iki ba?l??? detayl? olarak incelersek;

1- Nisbi Stop Loss
a) Hisse Al?m Fiyat?na Göre Yap?lacak Uygulama
Örne?in stop loss için göz yumulacak oran %4 olsun. Bu durumda 10 lira'dan al?nan hisse %4 de?er kaybedince, 9,60'a gerileyince duyguya yer vermeden sat?lacakt?r.

b) Hissede Kar Gerilemesine Göre Yap?lacak Uygulama
Örne?in 10 liradan al?nan hisse 12 oldu ama al?rken hissede hedef 13'tü. Ka??t gerilemeye ba?lad?. Acama düzeltme mi yoksa silkeleme mi? Tereddütüne dü?memek için Kar'dan Zarar yaparken uygulamak üzere stop loss için bir oran belirlenir. Örne?in bu oran %4 olsun. Bu durumda ka??t en yüksek gördü?ü 12'den %4 geriledi?i zaman, 11,52 oldu?u zaman, stop loss uygulan?r ve sat?? yap?l?r.

2- Mekanik Stop Loss
a) Ortalamaya Göre Yap?lacak Uygulama
Hissede yap?lan yat?r?m?n vadesine göre ortalamalar takip edilir. Bu ortalamalar yat?r?mc?n?n yat?r?m prensibine göre de?i?ir. yayg?n kullan?lanlar 10, ,20, 50, 100 vb.' dir. Örne?in Hissenin 21 günlük otalamas? stoploss olarak takip edilirse hisse bu fiyat?n alt?na inince ay? tuza??na kar?? hacim de takip edilerek stop loss uygulan?r. Yat?r?m uzun vadeli dü?ünülmü?se daha uzun süreli ortalamalar kullan?l?r.

b) Trend takibine Göre Yap?lacak Uygulama
Hissede yap?lan yat?r?m?n vadesine göre trendi takip edilir ve fiyatlar trendin alt?na indi?inda ay? tuza??na kar?? hacim de takip edilerek stop loss uygulan?r.

c) Destek-Direnç Takibine Göre Yap?lacak Uygulama
Borsada en dipten al?p en yüksekten satmak mümkün olmad??? için kademeli al?m ve kademeli sat?m yöntemi kullan?l?r. Nedir bu kademeli al?m, kademeli sat?m? Borsada al?rken kazan?l?r. Hisse deste?inden al?n?r direncinden sat?l?r.

Dirençler ve destekler belirlenir, desteklerde ve dirençlerde hacim takip edilir. Deste?in sa?laml???na, hissenin deste?inden destek buldu?u ve yükseli?e geçti?ine kanaat getirilirse a??lan direnç destek olarak görev yapacakt?r ve ilk hedef bir sonraki direnç olacakt?r. Bu durumda hisse yükseldikçe al?m yap?labilir. Ayn? ?ekilde direnç ve hacim takip edilir. Direnç hacimle a??l?rsa bir sonraki direncine kadar gidebilece?i dü?ünülür ve sat?? bekletilir. E?er direnç hacimsiz geçilmi?se "direnç geçildi" havas? yaratmak üzere olas? bir bo?a tuza?? kurulmu? demektir ve sat?? yapmak faydal? olacakt?r. Çünkü hisse bu direncini a?amad??? için muhtemelen güç toplamak için deste?ine geri dönecektir.

Peki stop loss nas?l uygulan?r?
Hissenin deste?i takip edilir ve e?er deste?in k?r?ld???na kanaat getirilirse stop loss uygulan?r. Çünkü destek k?r?l?rsa bir sonraki olas? durak bir alt destek olacak diye dü?ünülür.

Faydas? ne olur?
9,80 deste?i k?r?l?rsa ve sat?? yap?l?rsa bir alt destekten 9,60, 9,50 vs. al?m yap?larak %2-3 daha a?a??dan al?m f?rsat?ndan faydalan?labilir.

Canl? bir örnek vermek gerekirse,
Parsn topi?inde ka??t 2,52 direnci yak?n?ndayken direnç-hacim-trend k?rma konusunu aktar?p hacimsiz yükselerek bo?a tuza?? kurulmas? ihtimalini, gerilemesi halinde de 2,36-2,40 aral???na kadar gerileme ihtimai oldu?unu belirtmi?tim. Hacimsiz olarak 2,54 gördü ve sonras?nda ka??t endeksin kötü olmas?n?n da etkisiyle 2,40'a kadar geriledi. E?er ka??t 2,52 geçildi diye dü?ünülüp 2,54'ten al?nm?? olsayd? al?m fiyat?na göre %6 gerilemi? olacakt?. Halbuki 2,40'tan al?m yap?lm?? olsayd? bir sonraki direnç olan 2,52'ye kadar potansiyel %5'lik bir kar ihtimali sözkonusu olabilecekti.
"Borsa'da al?rken kazan?l?r" prensibi bu ?ekilde i?lem yapmakt?r.

Bahsi geçmi?ken trend dönü?ümlerinde hacim kriterini aktarmak gerekirse,
Trendin yukar? k?r?ld???na kanaat getirilebilmesi için trendin hacmin 1 haftal?k ortalamas?n?n 1,5-2 kat üzerinde yukar? yönlü k?r?lmas? gerekir. A?a?? yönlü k?r?lmas? için de hacmin önceki birkaç güne göre bir miktar artmas? yeterlidir.

d) 3 Bars Nett Yöntemi
Joseph Stowell taraf?ndan geli?tirilmi? ve Daryl Guppy taraf?ndan geli?tirilmi?tir.

1- Bugünün en dü?ük fiyat? tespit edilir.
2- Geriye do?ru bu en dü?ük fiyattan daha dü?ük en dü?ük fiyat tespit edilir.
3- Bu en dü?ük fiyat stop loss olarak kullan?l?r. Hisse bu de?erin alt?na inerse stop loss uygulan?r.


borsa-tilkisi

 • borsa tilkisi
 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 5207
  • Profili Görüntüle
Ynt: BORSA DERSLER?
« Yanıtla #7 : 05 Nisan 2011, 23:40:17 »
BORSADA H?SSE ALIRKEN D?KKAT ED?LECEK KURALLAR
1- H?SSEN?N B? BEKLENT?S? VARMI ( KAR, SATIS, ORTAKLIK, ?ST?RAK SATISI, ZARARDAN KARA GEC??, KAR ARTISI , TREND DE????M?, ÖNEML? B? HABER VS. )
2- H?SSE F?YAT D?P SEV?YES?NDEM? TAVAN SEV?YES?NDEM?
3- ?ND?KATÖRLER? NE D?YOR ACABA ALMI ? SATMI ?
4- ??RKET?N SEKTÖRDEK? DURUMU
5- B?LONCODAK? KAR ZARAR DURUMU
6- H?SSEY? ALIRKEN BU SORULARI B? GÖZDEN GEC?R?N

gülçin

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 4
  • Profili Görüntüle
Ynt: BORSA DERSLER?
« Yanıtla #6 : 05 Nisan 2011, 14:08:37 »
Sab?rs?zl?kla bekliyoruz hocam.