Gönderen Konu: CMBTN-Çimbeton  (Okunma sayısı 3246 defa)

borsa-tilkisi

 • borsa tilkisi
 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 5207
  • Profili Görüntüle
Ynt: CMBTN-Çimbeton
« Yanıtla #5 : 31 Ağustos 2014, 21:39:23 »
MURAT DEM?RBA?-BORSAGUNDEM.COM

Borsagundem.com’un yakla??k 9 ay önce ( 16 Aral?k 2013 tarihinde ) gündeme getirdi?i ve ‘’?ok iddialara kaçamak cevap’’ ba?l???yla duyurdu?u Çimbeton ve Çimenta? ?irketleri ile ilgili iddialar, SPK’n?n en son yay?nlanan bülteninde yer verilen incelemeyle cevab?n? buldu. SPK yat?r?mc?n?n 102 milyonunu kendi ?irketine aktaran Çimenta?’tan paray? yasal faiziyle beraber geri istedi. Yat?r?mc?lara dava açma yolunu açt?.

Bir yat?r?mc?n?n hakk?n? aramaya çal??mas?yla ba?layan süreç Sermaye Piyasas? Yat?r?mc?lar? Derne?i‘nin (SPYD) ?irketlerin genel kurullar?na kat?larak tutanaklara muhalefet ?erhi i?letmesiyle sermaye piyasalar?na bomba gibi dü?mü?tü. ?smail Çiftaslan isimli yat?r?mc?, Çimbeton’da 2010-2012 tarihleri aras?ndaki gelir tablolar?nda yüksek miktarda giderler tespit etmi? ve konuyla ilgili sorular?n? ?irkete yönelterek cevap bulmaya çal??m??t?. Çimbeton ve Çimenta? ?irketlerinden tatmin edici bir cevap alamayan yat?r?mc? solu?u SPYD’de alm??t?. Yat?r?mc? ayr?ca SPK’ya da ba?vurarak ‘’örtülü kazanç transferi incelemesi yap?lmas?’’ talebinde bulunmu?tu.

Konuyu inceleyip yat?r?mc? ma?duriyetini gören SPYD de, her iki ?irketin ?zmir’de yap?lan Genel Kurul toplant?lar?na kat?larak ?irketlerin Yönetim Kurullar?n? ve finansal raporlar?n? ibra etmemi?, muhalefet ?erhini toplant? tutanaklar?na i?letmi?ti.

Çimbeton ve Çimenta? hisselerindeki ili?kili taraf i?lemlerini inceleyen SPK, Çimbeton'un yöneticileri hakk?nda suç duyurusunda bulunurken, Çimenta?'?n ''101.811.908 TL finansman giderinin, yasal faizi ile birlikte, en geç 3 ay içerisinde, Çimenta?’a iade edilmesi için gerekli tedbirlerin al?nmas? hususunda Çimenta?’?n uyar?lmas?na'' karar verdi.

Yöneticiler hakk?nda suç duyurusu

SPK, ?irketin yöneticileri hakk?nda da örtülü malvarl??? aktar?m? nedeniyle suç duyurusunda bulunma karar? verdi. Suç duyurusunda bulunan ki?iler aras?nda ?irketlerin Yön. Kur. Ba?kan?, Ba?kan Yard?mc?s? ve Yön. Kur. üyesi de bulunuyor. O isimler ?öyle s?raland?: Walter MONTEVECCHI, Francesco CALTAGIRONE, M. Nazmi AKDUMAN, Fabio GERA, Mario CILIBERTO, Riccardo NICCOLINI
 
Malvarl??? ana ?irkete nas?l aktar?ld??

SPK’n?n tespit etti?i malvarl???n?n örtülü olarak ana ?irkete aktar?lmas? i?lemi ?öyle gerçekle?ti:

‘’Çimenta?’?n yönetim, denetim ve sermaye bak?m?ndan ili?kili oldu?u ana ortak Cementir Holding S.p.A.’n?n bir ba?l? ortakl???ndan 2005 y?l?nda 85.000.000 Euro bedelle sat?n al?nan Alfacem S.r.L. unvanl? ?irketin paylar?n?n 20.03.2009 tarihli yönetim kurulu karar? ile ayn? bedelle tekrar ana orta?a sat?lmas?nda, sat?? fiyat?n?n bariz ?ekilde emsallerine göre dü?ük belirlenmesi suretiyle Çimenta? malvarl???n?n örtülü olarak ana ortak Cementir Holding S.p.A.’ya aktar?lmas?.’’

Yat?r?mc? dava açabilecek

SPK ald??? bir kararla da, Çimenta?’?n incelemeye konu i?tirak pay? sat??? nedeniyle (varsa) zarara u?rayan yat?r?mc?lar?n, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal ko?ullar?n olu?mas? halinde, mevzuata ayk?r?l?k te?kil eden bahse konu i?lemde sorumlulu?u bulunan Çimenta? yöneticileri aleyhine dava açabilecekleri hususunu da kamuoyuna duyurdu.
 
SPYD’den te?ekkür ve yat?mc?lara ça?r?

Konuyla ilgili görü?lerine ba?vurdu?umuz SPYD Yön. Kur. Ba?kan? Arif Ünver, SPK’n?n h?zl? ve yerinde karar ald???n? belirterek, SPK’ya yat?r?mc? haklar?n? korumada kararl? davran???ndan dolay? te?ekkür ettiklerini belirtti. Dernek olarak tüm ?irketlerin genel kurul toplant?lar?n?n takip edildi?ini söyleyen Ünver, halka aç?k ?irketlerle ilgili ma?dur olan yat?r?mc?lar?n bizzat derne?e gelerek ba?vurmalar? halinde yat?r?mc?lara her türlü deste?in verilece?ini vurgulad?. Ünver, yat?r?mc?lar?n ?ikayetlerinin  twitter, facebook gibi sosyal medya araçlar? arac?l??? ile de?il, bizzat ba?vuru ?eklinde yap?lmas?n?n önemli oldu?unun alt?n? çizdi.

lugiras

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 3
  • Profili Görüntüle
Ynt: CMBTN-Çimbeton
« Yanıtla #4 : 06 Eylül 2012, 13:05:31 »
valla art?k sabredemedim betronlar? satt?m 3 ay oldu.satt???m yerde sürünüyo hala.
sadece emekli bir vatanda?

lugiras

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 3
  • Profili Görüntüle
Ynt: CMBTN-Çimbeton
« Yanıtla #3 : 28 Aralık 2011, 13:33:35 »


sen may?s ay?nda 60,50 den maliyetlenmi?sin,ben de 49 maliyet ?u an ama bekleyece?im 2 y?l daha bakal?m ne olacak
sadece emekli bir vatanda?

sonnefer

 • Tam Üye
 • ***
 • İleti: 134
  • Profili Görüntüle
Ynt: CMBTN-Çimbeton
« Yanıtla #2 : 02 Mayıs 2011, 22:38:00 »
hocam, bugün 60.50 den maliyetlendim, y?l sonuna kadar...sizce nereleri görme olas?l???m?z var? sayg?lar
Kazanmak için 4 sey laz?m
1-) Para (olmadan olmaz)
2-) Sab?r( Olmazsa olmaz)
3-) Sa?lam bir kalp(Ka??t dü?erken h?k deyip kalmamak için)
4-) Han?ma kaybetti?ini de?il kazand???n? söyleyecen..
Not:4. kural evli arkada?lar için gecerlidir...

MAC-D

 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 946
  • Profili Görüntüle
  • BORSA TiLKiSi
CMBTN-Çimbeton
« Yanıtla #1 : 10 Nisan 2011, 21:03:04 »
CMBTN-Çimbeton
Yazdiklar?m?z?n hiçbirisi Yat?r?m tavsiyesi de?ildir....